FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Buro en meiwurkers

Yde Dijkstra

 Yde portet b 15 maart 2011      Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: y.dijkstra@fryslan.frl

Tillefoan: 058-2925803

 

Stipet de fraksje ynhâldlik. Docht ûndersyk, stelt fragen, skriuwt notysjes. Underhâldt ús webside en kontakten mei de parse. Foar fragen oer stânpunten, moasjes, amendeminten en beliedsnota's moatte jo by him wêze (moandei o/m tongersdei op kantoar).

 

 

  Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling