FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Buro en meiwurkers

Wietske Poelman

  Wietske Poelman 31 maaie 2016 lyts          Wenplak: Gerkeskleaster-Strobos

 

E-Post: fnp@fryslan.frl

Tillefoan: 058-2925803

 

Docht it skriuwerskip fan de fraksje. Runt ús kantoar. Wit alles fan wurklisten, notulen en argyf. Wolle jo in ôfspraak meitsje of algemiene ynformaasje dan kin Wietske jo helpe (moandeis en tiisdeis op kantoar, mar alle dagen fia de E-post).

 

  Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling