FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Nijs

Frijbûtser febrewaris no online

'Gjin dongpardon by natuerynklusive lânbou'. Dat is de kop boppe de kollum fan partijfoarsitter Ultsje Hosper yn it febrewarisnûmer.

Lês yn dizze edysje it wiidweidich ferslach fan de nijjiersgearsit organisearre troch de FNP Dantumadiel. Hessel Bouma pleitet yn in ynstjoerd stik foar mear 'minsklike mjitte'.

 

De Steatefraksje skriuwt oer it entûsjasme foar Arno Brok as de nije Kommissaris fan de Kening yn Fryslân. Fierder stikjes oer de resinte aksjes foar it Frysk yn it ûnderwiis, de oprinnende kosten fan it SNN, breedbânynternet en de provinsjale bydrage foar Omrop Fryslân.

 

Taheakke:

Frijbûtser 449 febrewaris 2017  


Oanhingsel(s):
Roderwolde


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling