FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Nijs

Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân

Frijbûtser fan juny no online

Lykas elke politike partij moat de FNP him fernije en ferbreedzje. Wy kinne groeie troch fan taalpartij in aksjepartij foar Fryslân te wurden. Dat is de strekking fan in praatstik foar de leden fan Johannes Kramer, Ultsje Hosper en Corlienke de Jong yn dizze Frijbûtser. 

 

Fierder yn dizze edysje: Stellingwervers en Biltkers slute har oan by de FNP, ferslach fan de ALG op 27 maaie en it jierferslach 2015 fan de partij. Der binne stikken oer it enerzjyfraachstik, útnûgingen foar temajûnen en nijs fan Steatefraksje en de FNP yn it Wetterskip.  

 

Klik hjir nei de Frijbûtser fan juny 2016 


Oanhingsel(s):
De FNP lit Fryslan nea sakje


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling