FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Nijs

Frijbûtser desimber no online

Stamppot ite mei de partij

De FNP-Nijjiersgearsit is 2 jannewaris 2016 yn It Surhústerfean. Sjoch foar it folsleine program de foarside fan de nijste Frijbûtser. Yn dit nûmer fierder it ferslach en fotoreportaazje fan de Algemiene Ledegearkomste op 20 novimber.

 

Ultsje Hosper skôget yn syn haadartikel it geweld yn de wrâld en de omgong fan it Nederlânske regear mei de asylsikers. De Steatefraksje bringt de resultaten út de Steateseal fan novimber. De kaderkommisje noeget de leden foar in FNP-temajûn op 10 febrewaris ûnder de titel 'Wy wolle fierder mei it Frysk'.

 

Haadbestjoer, steatefraksje, redaksje, fraksje- en buromeiwurkers winskje elkenien noflike krystdagen en in goed, sûn en suksesfol 2016.

 

 

Taheakke:

Frijbûtser 441 desimber 2015


Oanhingsel(s):
FNP nijjiersadvertinsje 2016


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling