FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Nijs

Nije Frijbûtser no online

Winst FNP, net mear sitten

Foarútsjen nei de Earste Keamerferkiezings, weromsjen nei de ferkiezings fan Provinsjale Steaten en Wetterskip. Dat docht de nije Frijbûtser dy't no online stiet. Der binne wiidweidige tabellen mei de útslaggen en berekkeningen foar de OSF yn de Earste Keamer. Fierder meidielings fan it HB oer de ANBI-status fan de FNP. Jeften en skinkings kinne fan de belesting ôflutsen wurde.

Alle polityk aktive FNP-ers kinne nije nammekaartsjes bestelle fia it Partijhûs. Yn dizze ôflevering ek foto's mei flitsen fan de ferkiezingskampanje en portretten fan de nij keazen FNP-leden yn de Steaten en it AB fan it Wetterskip.

Klik hjir fierder nei de Frijbûtser fan maart 2015


Oanhingsel(s):
Tige tank foar jo stim 2015


Werom nei oersicht





FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling