FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Nijs
08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld
31-10-2014 - Ledegearkomsten 7, 21 novimber en 13 desimber
27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ?
11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân
30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober
16-06-2014 - Lêste Frijbûtser foar de simmer no online
24-04-2014 - Start kandidaatstelling ferkiezings Steaten en Wetterskip 2015
20-03-2014 - Winst foar de FNP yn 9 fan de 13 gemeenten
17-03-2014 - FNP nijsbrief ferkiezings 2014 no online
15-03-2014 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings
07-03-2014 - Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân
03-03-2014 - Ynformaasjejûn oer gaswinning yn Langsweagen
15-02-2014 - Douwe Bijlsma postúm earelid EFA
08-02-2014 - Plasterk yn aksje foar it Frysk
04-01-2014 - FNP optimistysk oer ferkiezings
03-01-2014 - Frjentsjerteradiel: FNP Natuer- en miljeupriis foar Gerbranda State
14-12-2013 - It nije jier yn mei de FNP 4 jannewaris yn Frjentsjer
14-11-2013 - FNP bliid mei súkses gemeenteriedsferkiezings
03-11-2013 - FNP Frijbûtser novimber no online
31-10-2013 - Frysk perspektyf foar jongerein !
28-10-2013 - Twadde rûnlieding Provinsjehûs foar FNP-leden
08-10-2013 - 'Kommende riedsferkiezings grutte kâns foar lokale politike partijen'
24-09-2013 - In memoriam Douwe Bijlsma
14-09-2013 - Frijbûtser septimber no online
02-09-2013 - Start FNP kampanje: Minder Den Haach mear Fryslân
26-08-2013 - FNPj Debatjûn 'Takomst fan Fryslân' 9 sept 2013 De Bres
16-06-2013 - Frijbûtser yn teken Algemiene Ledegearkomste
06-06-2013 - Foarsitterswiksel en fisystik op ledegearkomste FNP
31-05-2013 - Nij perspektyf foar Fryslân
27-04-2013 - Utnoeging Algemiene Ledegearkomste 31 maaie 2013
16-03-2013 - Plannen Onderwijsraad grutte bedriging foar Frysk basisûnderwiis
09-02-2013 - 'Plasterk hat lak oan miening boargers'
06-01-2013 - FNP-Miljeupriis en Sulveren Fyts útrikt op nijjiersgearsit
05-01-2013 - Ultsje Hosper kandidaat foar foarsitterskip FNP
31-12-2012 - De FNP winsket eltsenien in sûn en lokkich 2013 !
17-12-2012 - 50 jierrige FNP makket minsken bliid
26-11-2012 - Feestlike sfear op drokke Ledegearkomste FNP
23-11-2012 - Germ Gerbrandy FNP boargemaster yn Achtkarspelen
03-11-2012 - Feestlike Algemiene Ledegearkomste 23 novimber
29-10-2012 - Konferinsje Fryske Frijheid
17-09-2012 - It Frysk as wûndermiddel
06-09-2012 - FNP start nije seizoen 2012-2013
13-06-2012 - Fotoferslach ALG 1 juny 2012
12-06-2012 - Filmkes aksje tsjin opheffen stúdzje Frysk
02-06-2012 - Aksjes tsjin opheffen stúdzje Frysk
26-04-2012 - ALG 1 juny: is der noch takomst foar de greidefûgels yn Fryslân?
17-03-2012 - FNP Partijhûs bestiet 25 jier
13-02-2012 - Earste Klimaattop Súdwest-Fryslan
23-01-2012 - FNP: 'Ynwenners baas oer takomst eigen gemeente'
19-01-2012 - FNP fiert 50-jierrich jubileum mei grut feest
16-01-2012 - Troch FNP skoden oare partijen stadichoan de Fryske kant út
15-01-2012 - Filmkes fan it 50-jierrich jubileum fan de FNP
01-01-2012 - Jubileumjier 2012 - FNP 50 jier warber foar Fryslân
25-11-2011 - 'Wy moatte net ôfsakje nei in kleurleaze middenpartij.'
18-09-2011 - Demokrasy yn ferfal ?
29-05-2011 - ‘Friezen moatte selsbewuster wurde'
02-05-2011 - Goud foar de FNP
04-03-2011 - Annigje Toering oan alle FNP kiezers
28-02-2011 - FNP aksje mega-wynmûnen mei Zeppelin
26-02-2011 - FNP kampanjebus troch Fryslân
16-02-2011 - Nije webstek FNP jongerein
14-02-2011 - FNP hâldt fan ‘t Bildt
11-02-2011 - FNP Earste Keamerlid Ten Hoeve op kampanje yn Stiens
28-01-2011 - FNP de partij foar alle ynwenners fan Fryslân
11-01-2011 - Sulveren Fyts foar Roelie de Bos út de Knipe
11-01-2011 - Miljeu- en Duorsumenspriis foar Ynstallaasjebedriuw Hoekstra
09-01-2011 - 'Meitsje fan Steateferkiezings gjin referindum oer kabinet-Rutte'
08-01-2011 - Hâldsto ek fan Fryslân? Stim dan 2 maart FNP.
27-11-2010 - Annigje Toering listlûker KANDIDATELIST FNP
25-11-2010 - Winst FNP yn Súdwest Fryslân
16-11-2010 - FNP PROGRAM Steateferkiezings 2011
12-11-2010 - Algemiene Ledegearkomste 12 novimber 2010
13-10-2010 - Annigje Toering nije listlûker FNP
28-08-2010 - Start nije politike seizoen yn Koudum
20-05-2010 - FNP hâldt maitiidsledegearkomste
04-03-2010 - FNP hellet histoarysk ferkiezingsresultaat
27-02-2010 - Set de saak op'e kop ! Jitizer spilet foar de FNP
28-01-2010 - Nacht fan de Demokrasy
26-01-2010 - FNP-Súdwesthoeke y.o.
11-01-2010 - Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis útrikt
11-01-2010 - Foto's fan de Nijjiersgearsit
09-01-2010 - Nijjierstaspraak FNP foarsitter Nynke Beetstra
08-01-2010 - Wizige program FNP nijjiersgearsit
19-12-2009 - Nijjiersgearsit 9 jannewaris 2010 yn Eksmoarre
18-12-2009 - FNP: libbene frouljuspartij!
17-12-2009 - FNP op Hyves
16-12-2009 - Joast Halbertsmapriis foar Oebele Vries
11-12-2009 - FNP skriuwt 1300-ste lid yn
30-11-2009 - Tige slagge ledegearkomste
29-11-2009 - Taspraak Nynke Beetstra op ledegearkomste 27.11.2009
28-11-2009 - Resultaten FNP-enkête 2009
08-11-2009 - Nijs fan it haadbestjoer
08-11-2009 - FNP-stânpunten dogge it goed
23-09-2009 - Op 'e drompel fan in wichtich polityk jier
30-08-2009 - FNP-jongerein presintearret rapport oer keten yn Fryslân
24-08-2009 - Riedslid Tsjerk Kramer ferstoarn
15-08-2009 - Tony Feitsma ferstoarn
02-07-2009 - Koart ferslach A.L. 15 maaie 2009
16-05-2009 - De oerheid moat better harkje nei de boargers
16-05-2009 - FNP-jierferslach 2008
17-04-2009 - Nijs fan it haadbestjoer
17-04-2009 - Staveringskursus foar FNP-leden
17-04-2009 - Algemiene ledegearkomste
11-03-2009 - Fryslân fan 'e kaart? Foar Sjoerd Galema gjin gekkepraat!
11-03-2009 - Aktiviteiten fan de ôfdielingskommisje
04-02-2009 - FNP'ers, wat binne dat foar minsken?
04-02-2009 - Nijs fan it haadbestjoer
03-02-2009 - Fakatuere - meiwurker ûndersyksstifting EFA
07-01-2009 - Foto-ympresje fan de nijjiersgearsit
05-01-2009 - Haadbestjoer en steatefraksje stypje Tsead Bruinja
03-01-2009 - Prinsipes FNP noch altyd springlibben
21-12-2008 - In sûn en lokkich 2009!
20-12-2008 - Efkes foarstelle: Jantsje Heeringa
20-12-2008 - Ferslach algemiene ledegearkomste 21 novimber
29-11-2008 - FNP mei twa sitten yn bestjoer Wetterskip
22-11-2008 - Obama seit 'Change', FNP ropt al jierren 'Wat oars!'
17-11-2008 - Nijs fan it haadbestjoer
16-11-2008 - Algemiene Ledegearkomste op 21 novimber
19-10-2008 - Treffen Die Friesen en FNP fertsjinnet neifolging
07-10-2008 - Fakatuere staazjeplak EFA yn Brussel
21-09-2008 - Westerlauwersk-, East- en Noard-Friezen by-elkoar yn EFA
30-08-2008 - FNP-leden kieze Lolke Folkertsma ta listlûker
30-08-2008 - Boerd mei FNP-eareleden oanbean
24-08-2008 - Undersyk nei oerienkomsten FNP en SNP Skotlân
09-08-2008 - FNP-ferkiezingsprogram foar de bestjoersferkiezings 2008 fan Wetterskip Fryslân
09-08-2008 - Ekstra Ledegearkomste yn Woudagemaal
08-08-2008 - Advyslist FNP bestjoersferkiezings Wetterskip Fryslân 2008
18-06-2008 - Fakatuere jongereinkoördinator EFA
04-06-2008 - Ferslach Algemiene Ledegearkomste 16 maaie 2008
04-06-2008 - Jierferslach 2007 - Haadbestjoer FNP
22-05-2008 - Fryslân fan 'e kaart?
18-05-2008 - FNP docht mei oan Wetterskipsferkiezings
29-04-2008 - Fan de pr-kommisje
29-04-2008 - Algemiene Ledegearkomste
29-04-2008 - Oanbod: Staveringskursus foar ús leden.
14-04-2008 - FNP: Europeeske stipe foar Waadeilannen
14-03-2008 - Staveringskursus foar alle FNP-leden
14-03-2008 - Nijs fan it haadbestjoer
14-03-2008 - Nijs fan de pr-kommisje
13-02-2008 - EFA-besite tige slagge
01-02-2008 - Kommisje ôfdielings
01-02-2008 - Nijs fan it haadbestjoer
06-01-2008 - Nijjiersgearsit yn byld
05-01-2008 - Identiteit belangryk foar minsken
22-12-2007 - Ferslach Ledegearkomste 23 novimber
22-12-2007 - Eefkes foarstelle: Aeltsje de Groot
22-12-2007 - Eefkes foarstelle: Jaap Hijma
22-12-2007 - Weromsjen en foarútblikke
05-12-2007 - De Algemiene Ledegearkomste yn byld

Werom

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling