FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Nijs
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle
De FNP-ôfdieling Smellingerlân organisearret dit kear de nijjiersgearsit. Yn dit nûmer fierder it ferslach fan de ALG op 24 novimber en in soad oar nijs út de partij.

30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017
Frijbûtser fan oktober 2017 no online - Doch as FNP'ers manmachtich mei oan de kampanjes foar de riedsferkiezingen op 22 novimber! Dy oprop stiet sintraal yn dizze Frijbûtser. Yn itselde artikel in portret fan de trije listlûkers fan FNP Ljouwert, FNP Waadhoeke en FNP Súdwest.

18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online
'Freonen, wy moatte allegearre mei-inoar oan ’e bak!' Dat sei fraksjefoarsitter Corlienke de Jong by de start fan it politike seizoen op 1 septimber yn Wommels. Lês mear oer dizze aktiviteit yn de nije Frijbûtser.

14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny
De nije partijfoarsitter fan de FNP jout yn syn yntreerede oan wat wy fan him ferwachtsje kinne. Fierder yn dizze edysje it ferslach fan de ALG op 19 maaie, de grutte punten fan de FNP yn de Steaten en oer de kandidatelist fan FNP Ljouwert.

22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online
Mei it Jierferslach 2016, de kollum fan de foarsitter, wurkbesites fan de FNP Steatefraksje, nijs fan de Kaderkommisje en de ôfdielingen, en wiidweidich ferslach fan de EFA-konferinsje begjin april yn Katowice.

07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP
Ultsje Hosper hâldt op 19 maaie op as foarsitter en is net werkiesber. It HB draacht Cees van Mourik foar as opfolger. De leden kinne tsjinkandidaten stelle, sjoch de Frijbûtser fan april 2017.

06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer
'Stim strategysk, stim op in lokale kandidaat', stelt Ultsje Hosper yn syn kollum fan de partijfoarsitter. De heechste Fryske kandidaten fan 12 partijen komme yn dizze edysje oan bod.

06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online
'Gjin dongpardon by natuerynklusive lânbou'. Dat is de kop boppe de kollum fan partijfoarsitter Ultsje Hosper yn it febrewarisnûmer.

15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman
Foar it leverjen fan in positive bydrage oan natuer en miljeu

15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens
In foarbyld foar oaren yn it brûken fan de fyts

12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online
Nijjiersgearsit 7 jannewaris 2017 Old Dutch yn De Westereen

31-10-2016 - Frijbûtser no online
Mei ferslach fan de diskusje op 8 oktober 2016

17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online
Diskusjegearkomste foar leden op 8 oktober 2016

09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân
Frijbûtser fan juny no online

22-04-2016 - Frijbûtser fan april no online
Motivaasje en enerzjy út it EFA-kongres 2016

12-03-2016 - Frijbûtser fan maart no online
Foto: FNP wurkbesite Spiker Ternaard

Mei ûnder oaren: Referindum Oekraïne, Omrop Fryslân en Temajûn De Fryske Marren

23-02-2016 - Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP
Boarne foto: Buurtzorg
Moandei 29 febrewaris topûndernimmer Jos de Blok by de FNP 19:30 oere De Groene Weide yn Boalsert

08-02-2016 - Frijbûtser fan febrewaris no online
Oprop foar FNP-kaderjûnen 10 en 18 febrewaris

14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast by In Bosk fan Minsken fan Tryater
Gerben Gerbrandy petearlieder

05-01-2016 - Partijfoarsitter: FNP fernije en ferbreedzje
Nijjierstaspraken Ultsje Hosper en Corlienke de Jong

04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP nei Pieter Weening
Nijjiersgearsit 2 jannewaris yn Surhústerfean

14-12-2015 - Frijbûtser desimber no online
Stamppot ite mei de partij

31-10-2015 - Frijbûtser oktober no online
FNP Ledegearkomste 20 novimber 2015

28-09-2015 - Omrop Fryslân: stjoer allegear in brief nei Dekker
Oprop fan it Haadbestjoer mei foarbyldbrief

11-09-2015 - Frijbûtser fan septimber no online
It politike seizoen is wer los. Yn dizze ôflevering in ferslach fan de startaktiviteit yn Boalsert mei it HB, alle kommisjeleden fan de partij en de Steatefraksje.

12-06-2015 - Frijbûtser fan juny no online
Weromsjen op suksesfol ferkiezingsjier

02-06-2015 - Leden FNP stypje selsstannige Omrop
Resolúsje yn ALG 29 maaie 2015

02-05-2015 - De nije koälysje - ALG op 29 maaie 2015
Frijbûtser fan maaie no online

28-03-2015 - Nije Frijbûtser no online
Winst FNP, net mear sitten

10-03-2015 - Aksje tsjin nepaccount op Facebook
FNP tinkt oan juridyske stappen

06-01-2015 - Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip !
Taspraken Johannes Kramer en Ultsje Hosper by kampanjestart

03-01-2015 - FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út
Kees Mourits (Fytsersbûn) en Doarpstún Snakkerbuorren yn de blommen

23-12-2014 - Sikehûssoarch moat bliuwe yn Fryslân !
Haachske plannen komme net oerien mei Fryske werklikheid

20-12-2014 - FNP delegaasje nei De Sionsberg yn Dokkum
Oerlis mei spesjalisten oer rol polityk

13-12-2014 - Frijbûtser fan desimber no online
Nijjiersgearsit FNP 3 jannewaris Post Plaza Ljouwert

02-12-2014 - FNP by earste 100 websiden mei .frl online
Resultaat FNP inisjatyf koalysjeakkoart 2011

29-11-2014 - De FNP yn Fryslân DOK op 30 novimber 2014
Omrop Fryslân sjocht werom op lêste fjouwer jier FNP

23-11-2014 - Johannes Kramer op' e nij listlûker FNP by Steateferkiezings
Tige drok besochte ledegearkomste

18-11-2014 - Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard
Wenjen en soarch werom nei de mienskip

12-11-2014 - FNP by earste 100 *.frl pionieradressen
Nij ynternetdomein begjin desimber online

08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld
Referindum: soarch foar de mienskip

31-10-2014 - Ledegearkomsten 7, 21 novimber en 13 desimber
Fêststellen ferkiezingsprogram en list

27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ?
FNP sympoasium 25 novimber 'soarch oer de soarch'

11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân
Fideo: stipe foar stânpunt Steatefraksje

30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober
Frijbûtser septimber no online

16-06-2014 - Lêste Frijbûtser foar de simmer no online
Wat de FNP dwaande hâldt

24-04-2014 - Start kandidaatstelling ferkiezings Steaten en Wetterskip 2015
Frijbûtser fan april no online en troch de bus

20-03-2014 - Winst foar de FNP yn 9 fan de 13 gemeenten
Partij dik tefreden mei resultaat

17-03-2014 - FNP nijsbrief ferkiezings 2014 no online
Noch ien kear alle nijs, spotsjes en FNP ôfdielings by del

15-03-2014 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings
Ferkiezingsnûmer no online en troch de bus

07-03-2014 - Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân
De FNP ôfdielings Opsterlân en Hearrenfean organisearren op woansdei 5 maart in ynformaasjejûn oer gaswinning yn de provinsje Fryslân.

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling