FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Haadbestjoer

Jehannes Elzinga

Jehannes Elzinga

Wenplak: Frjentsjer

E-Post: jehannes.elzinga@fnp.frl  

Tillefoan: 0517-234524

 

Skriuwer

Deistich Bestjoer

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Dongeradiel, Ferwerderadiel  en Kollumerlân

 


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling