FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Haadbestjoer

Jaap Cuperus

Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

E-Post: jaap.cuperus@fnp.frl

Tillefoan: 0519-298087

 

2e Ponghâlder

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Achtkarspelen 

en Dantumadiel

 


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling