FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Haadbestjoer

Eddie de Vries

Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

E-Post: eddie.de.vries@fnp.frl  

Tillefoan: 0512-525392

 

Ponghâlder

Deistich Bestjoer

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel

 


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling