FNP Fryslân
Organisaasje - kontakt - Haadbestjoer
Haadbestjoer
Algemiene E-post Haadbestjoer: hb.ynfo@fnp.frl

Cees van Mourik
FotovanCees

Wenplak: De Gaastmar

E-Post: cees.van.mourik@fnp.frl  

Tillefoan: 0515-469393

 

Foarsitter

Deistich Bestjoer

Frijbûtserredaksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: De Fryske Marren en Hearrenfean

 Eddie de Vries
Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

E-Post: eddie.de.vries@fnp.frl  

Tillefoan: 0512-525392

 

Ponghâlder

Deistich Bestjoer

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel

 Jaap Cuperus
Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

E-Post: jaap.cuperus@fnp.frl

Tillefoan: 0519-298087

 

2e Ponghâlder

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Achtkarspelen 

en Dantumadiel

 Jehannes Elzinga
Jehannes Elzinga

Wenplak: Frjentsjer

E-Post: jehannes.elzinga@fnp.frl  

Tillefoan: 0517-234524

 

Skriuwer

Deistich Bestjoer

EFA kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings: Dongeradiel, Ferwerderadiel  en Kollumerlân

 Cees Nieboer
Cees febr 2012 lyts

Wenplak: Tsjerkwert

E-Post: cees.nieboer@fnp.frl

Tillefoan: 0515-579657

 

Digitale Media

EFA-kommisje

PR-kommisje

Enerzjy-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling Ljouwert

 Hendrik de Vries
foto Henk de vries

Wenplak: Stiens

E-Post: 06-14985556

Tillefoan: hendrik.de.vries@fnp.frl

 

Twadde keamerkommisje

Enerzjy-kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP ôfdieling Waadhoeke

 Annigje Toering
foto annigje toering

Wenplak: Mantgum

E-Post: annigje.toering@fnp.frl

Tillefoan: 058-2501564

 

Kader-kommisje

 

HB kontaktpersoan foar de FNP ôfdieling: Súdwest-Fryslân

 Pytsje de Graaf
foto pytsje de Graaf

Wenplak: Ternaard

E-Post: pytsje.de.graaf@fnp.frl

Tillefoan: 0519-571929

 

HB  kontaktpersoan foar de FNP ôfdielings: Smellingerlân en Opsterlân  
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling