FNP Fryslân
Ôfdielings - Defryskemarren

De Fryske Marren

 
De gemeenten en FNP ôfdielingen Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân tegearre mei Gemeentebelangen Lemsterland foarmje fan 1 jannewaris 2014 ôf de nije FNP ôfdieling De Fryske Marren. Fanút gemeente Boarnsterhim kaam it plak Terherne ek oer.
 
Webside: defryskemarren.FNP.frl
Twitter: twitter.com/FNPDFM
Facebook: Facebook.com/FNPDFM
Instagram: www.instagram/FNPDFM

 

FNP ôfdieling De Fryske Marren:
Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
(kontaktpersoan/bestjoer)     dfm.bestjoer@fnp.frl
       
Jan Volbeda (fraksjefoarsitter)     ALDEGEA
0514-603797
jan.volbeda@fnp.frl 
Gerda de Vries-Suierveld (riedslid) DE JOUWER 0513-416614 gerda.de.vries@fnp.frl
Jeltsje Piersma (riedslid) NIJEMARDUM 0514-593632 jeltsje.piersma@fnp.frl
Jochum Meester (riedslid) SINT JÂNSGEA 06 28053995 jochum.meester@fnp.frl
Janke de Vries (riedslid) DUNEGEA 0513-432292 janke.de.vries@fnp.frl
Chris van Hes (riedslid)
DE JOUWER
06-48449800
chris.van.hes@fnp.frl
Remboud van Iddekinge (riedslid)
DE LEMMER
06 11310960
remboud.van.iddekinge@fnp.frl
       
Durk Durksz (wethâlder) VEGELINSOARD 06 13122400
durk.durksz@fnp.frl
Durk Stoker (wethâlder) KOUDUM 0514-522497 durk.stoker@fnp.frl

Werom nei de kaartFNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling