FNP Fryslân
Nijs

Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân

Fan út de media hat de FNP fernaam dat de Twadde Keamer besluten hat dat alle asbest op dakken yn Nederlân, dus ek yn Fryslân, per 31 desimber 2024 saneard wêze moat. Der is yn de Twadde Keamer ynstimd mei dit wetsfoarstel. De FNP Steatefraksje hat hjirop skriftlike fragen oan Deputearre Steaten steld.

It docht bliken dat der minsken finansjeel yn ‘e knipe komme omdat it relatyf in soad jild kostet om asbest te sanearen. Op Omrop Fryslân telefyzje (23-10-2018) wie in ynterview te sjen mei in famylje dy't sa'n 100.000 euro nedich hat om alle asbest ferwiderje te litten. Dat bedrach kinne hja perfoarst net opbringe. Om de sanearing ‘faseard' te dwaan soe in opsje wêze kinne mar foar de measten sil dit net finansjeel net slagje foár desimber 2024.

 

De FNP Steatefraksje wol fan Deputearre Steaten witte oft der in mooglikheid is om de lege subsydzjepot fan de regeling "Asbest er af, postcoderoos er op" wer oan te foljen en breder te lûken as allinnich foar gruttere agraryske bedriuwen. Ek freget de FNP har ôf oft der genôch kwalifisearre personiel is om dizze grutskalige asbestsanearing út te fieren. Om in goed byld te krijen fan it probleem is de ynventarisaasje fan asbestdakken yn Fryslân nedich.


Oanhingsel(s):
Asbest.jpg
FNP_Skriftlike_fragen_oer_soargen_ferplichte_asbestsanearing_dakken.pdf


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling