FNP Fryslân
Nijs

Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje

Fryslân hat ferlet fan fakminsken. It nije koälysje-akkoart seit foar it earst eksplisyt wat oer faklju.

Fakmanskip

It nije koälysje-akkoart seit foar it earst eksplisyt wat oer faklju (side 21). In soad fernijing fynt plak op de wurkflier. Wy stypje dêrom it befoarderjen fan fakmanskip en ynnovaasje yn de maakyndustry. De provinsje stelt € 5,4 miljoen beskikber foar ûndernimmerskip.

 

Sirkulêre ekonomy

Wy ynvestearje yn sirkulêre ekonomy. Under oaren wurdt de hjoeddeistige voucherregeling foar it MKB útwreide mei de mooglikheid om kennis yn te keapjen oer duorsumheids- of sirkulariteitsfraachstikken. Foar ‘sirkulêr' komt in bedrach fan  € 2,0 miljoen, foar ús ynstitút foar wettertechnology Wetsus € 4,5 miljoen en foar tûke groei fan rekreaasje en (kultuer)toerisme € 13 miljoen.

 

FNP docht it! #2

Sjoch ek ús berjochten út de ferkiezings
1. "Fakminsken fertsjinje grutte romte" 
2. "Faklju helpe oan better imago"


Oanhingsel(s):
Alle romte foar fakmanskip


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling