FNP Fryslân
Nijs

Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk

‘Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk!’ Dit wie in wichtige gjalp yn de ferkiezingskampanje fan de FNP. No’t der in provinsjaal koälysje-akkoart leit, kinne wy sizze dat ús misje slagge is. Der komme per saldo net mear grutte wynmûnen by en alhiel gjin nije wynparken.

 Yn it akkoart fan CDA, PvdA, VVD en FNP is ek opnaam dat by alle beliedsbeslissings de provinsje rekken hâlde sil mei de gefolgen foar it lânskip. In ekstra pluspunt dus.

 

Fansels stean wy foar in grutte klimaatopjefte. Lykwols binne wat de duorsume enerzjy oanbelanget, de FNP-prinsipes oerein bleaun. Te witten:  Enerzjybesparring foar alles, ûndersyk (taskforce enerzjytransysje) en in wichtige rol foar geotermy en wetterstof yn de Fryske enerzjymiks.

 

Wat der besletten is oer wynmûnen:

 


 


Oanhingsel(s):
Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling