FNP Fryslân
Nijs

Dêrom 20 maart FNP!

Wy ha jo stim nedich foar in antwurd op de skaalfergrutting en it systeemtinken. As FNP sizze wy: it lytse fertsjinnet grutte romte.

Wy Friezen fine dat wy op in prachtich plak wenje. Ús lânskip is it griene goud. En wy binne de lokkichste minsken fan it lân! Lit ús net fersûpe yn it ferhaal fan grut, grutter, grutst. It giet om leefberens op it plattelân, om wenjen, wurkje en wille yn Fryslân. Om de eigen taal, ús tradysjes, de romte en it libjen yn ‘it bêste lân fan ierde’.
 
 Stim 20 maart foar:
 - De stim foar Fryslân: jo lûd!
 - Foar goed wenjen, it giet ék om bouwe yn de doarpen.
 - Foar it Fryske lânskip. Om it behâld fan it oarspronklike lânskip: meitsje der gjin enerzjyfabryk fan!
 - Ék omtinken en wurk foar de bern dy’t it mei de hannen fertsjinje moatte!
-  Foar in libbene maaitiid mei fjildenfol fan blommen en greidfûgels

Oanhingsel(s):
FNP_Algemien_Mienskip_12.jpg
Verkiezingsuitslag_FNP41.jpg
pdfgrafie654.jpg
FNP_Algemien_Kultuer_21.jpg
FNP_Algemien_Sport_21.jpg
FNP_81118_pdfgrafie9484.jpg
Gerben_Gerbrandy3.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling