FNP Fryslân
Nijs

Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen

Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.


De spot is makke troch Beeldmakkers / De Bey Communicatie út Frjentsjer.
Oanhingsel(s):
Schermafbeelding_20190228_om_15.06.551.png
Screenshot_FNP_Frysln_2.png
Screenshot_FNP_Frysln_1.png
Screenshot_FNP_Frysln_4.png


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling