FNP Fryslân
Nijs

Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings

De FNP begjint mei podcast-útstjoerings. In podcast is in djipgeand mar noflik petear op ynternet oer maatskiplike en politike tema’s. De partij wol yn de eigen FNPodcast, as earste partij yn Fryslân, belutsenen en kenners sels oan it wurd komme litte.

"Wy wolle de Friezen in stim jaan op dit nije poadium", seit listlûker Johannes Kramer. "Dit past hielendal by de fernijing fan de partij dêr’t wy mei dwaande binne. Ek nei de ferkiezings wolle wy der mei fierder." De earste ôflevering (klik hjir) giet oer de funksje fan korpsen (de HaFaBra) yn de Fryske kultuer, mei ûnder oaren FNP-fraksjefoarsitter Corlienke de Jong.

 

Der binne útstjoerings yn produksje oer bygelyks it Frysk, biologyske lânbou, it tekoart oan faklju en oer sizzenskip yn eigen doarp of wyk. De earste podcast is te finen op de webside fnp.frl. De presintaasje is yn hannen fan âld-sjoernalist Jan Arendz.


Oanhingsel(s):
FNP_Algemien_Kultuer_3W500.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling