FNP Fryslân
Nijs
29-01-2019 - Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers
26-01-2019 - Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen
23-01-2019 - Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou
21-01-2019 - Kom mei alternativen foar djoere advysburo’s
19-01-2019 - "Faklju helpe oan better imago"
11-01-2019 - Oprin faklju yn ambachtsdoarp De Jouwer
08-01-2019 - Fragen FNP yn Europeesk Parlemint
05-01-2019 - Kom nei de kampanjestart 2019 yn Boalsert
27-12-2018 - FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes
24-12-2018 - Doch de wolf in halsbân om
17-12-2018 - Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer
12-12-2018 - Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum
09-12-2018 - Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte
07-12-2018 - Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre?
06-12-2018 - FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden
26-11-2018 - Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân
18-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk
16-11-2018 - FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum
14-11-2018 - FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen
12-11-2018 - FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring
07-11-2018 - Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum
04-11-2018 - FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân
25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân
24-10-2018 - Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân
20-10-2018 - FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân
17-10-2018 - Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert
01-10-2018 - Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP
20-09-2018 - FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette
14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado
07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman
03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online
06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân'
10-07-2018 - Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân
10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling
03-07-2018 - Mear Arriva treinen nei Snits
20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp
11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online
28-05-2018 - Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje
24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip
22-05-2018 - Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns
18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns
14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal'
11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken
10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân
21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online
16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij
13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018
06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative
28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion
27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân
26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio
22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen
15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online
14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren
12-03-2018 - Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre
05-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online
26-02-2018 - Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean
23-02-2018 - 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân
21-02-2018 - Gjin takomstich kearnôffal yn de Fryske boaiem
12-02-2018 - Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten
07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online
06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer
05-02-2018 - FNP: fergees belje nei ‘Jobinder'
03-02-2018 - Lanlike regeljouwing sirkulêre ekonomy foar Fryslân oanpasse
25-01-2018 - Faasje mei maatregels pealrot en fundearringsskea
23-01-2018 - Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide
16-01-2018 - Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers
10-01-2018 - FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân?
19-12-2017 - FNP: fragen oer nije fertraging breedbân ynternet
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle
07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve
06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online
19-11-2017 - FNP: kompinsaasje BTW-ferheging op drinkwetter fia fermogen Vitens
16-11-2017 - FNP fragen oer takomst soarchfersekerder ‘De Friesland'
07-11-2017 - FNP: mear ynsette op geotermy
06-11-2017 - FNP: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050
30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF
18-10-2017 - FNP wol legere behearskosten Frysk finansieringsfûns FOM
11-10-2017 - Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert
22-09-2017 - FNP fragen oer befoardering Fryske Literatuer
18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert
13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter
03-09-2017 - Frysk natoerbehear: mei de boeren
01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF
14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas?
21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen
19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen
14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens
11-07-2017 - Pak skea fan guozzen ynternasjonaal oan
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken
14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny
08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota'
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou
28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân
22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân
17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP
06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal'
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân
06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch
15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens
15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok
12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online
08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle
24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme
11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren
31-10-2016 - Frijbûtser no online
28-10-2016 - Trein nei Swolle moat faker ride
27-10-2016 - Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens
20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge
03-10-2016 -
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding)
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze
17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje

Werom

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling