FNP Fryslân
Nijs
11-10-2019 - FNP: In Fryske oanpak foar de PAS
De FNP wol dat de problematyk mei de PAS troch de regio sels oppakt wurdt en net fia in Haachsk diktaat. Dat hâldt neffens de FNP yn dat wy mei alle belutsen partijen yn de regio sels en fan ûnderen op de problemen oplosse wolle. Wy binne yn de regio prima sels by steat om ta passende oplossings te kommen.

09-10-2019 - FNP: garânsjes foar takomst Fryske Akademy
De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Fokkens oer de aktuele posysje fan de Fryske Akademy (FA). Neffens eigen sizzen hat de Keninklike Akademy fan Wittenskippen (KNAW) feitlik al ôfskied nommen fan de Akademy as ferbûn ynstitút. De FNP wol garânsjes dat in nije posysje yn it wittenskipsbestel net ten koste giet fan de FA. De ferbining mei de KNAW wie dêr altyd hiel wichtich by.

07-10-2019 - FNP komt mei tsjinútstel ferkiezing Earste Keamer
De steatefraksje fan de FNP komt mei in tsjinútstel foar de ferkiezing foar de Earste Keamer, omdat it kabinetsútstel ta in ferdwinen fan lytse partijen út de Senaat liede sil. It kabinet wol mei in wiziging fan de Grûnwet derfoar soargje dat de der minder gau abrupte wizigings yn de gearstalling fan de Earste Keamer komme en dat de provinsjale ferkiezingen net langer yn it skaad set wurdt troch lanlike tema’s.

30-09-2019 - FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt
FNP wol dúdlikheid en aksje oangeande de rotonde by Marsum-West. Dy rotonde is net berekkene op al it ferkear dat deis fan Noardwest Fryslân nei de Heak om Ljouwert en werom rydt. Nei de iepening fan de Middelseewei (N398) is it op de Westergoawei (N383) in stik drokker wurden. Dit laat ta ferkearsopstoppings en gefaarlike situaasjes, ek foar fytsers dy’t hjir oerstekke moatte. Om dat te ferhelpen soe yn 2019 de rotonde oanpast wurde en soe der in fytstunnel komme.

27-09-2019 - FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing
De FNP wol dat de provinsje aksje ûndernimt tsjin de ferhierdersheffing. Oanlieding binne alarmearjende berjochten fan wenningkorporaasje Wonen Noordwest Friesland. Troch de stiging fan de ferhierdersheffing kinne sy 500 wennings net ferduorsumje en 120 wennings net ferfange. Boppedat binne de kosten foar de hierders de ôfrûne jierren al enoarm omheech gien.

25-09-2019 - Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy
De FNP hat mei twa grutte tekst wizigingen de provinsjale Untwerp-Omjouwingsfisy oanpast op it mêd fan de wentebou. Der komt romte foar de húsfesting fan seizoenarbeiders en nijbou krijt aanst by foarkar in plak binnen de besteande beboude kommen. De amendeminten fan wurdfierder Sijbe Knol krigen yn de Steaten romme stipe.

23-09-2019 - FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân
Te folle steuringen; yn de Steaten fan 25 septimber stelt de fraksje fan de FNP mûnlinge fragen oer de feilichheid fan brêgen yn de provinsje Fryslân. Oanlieding binne de steuringen fan de Burgumerdaam-brêge en fan it betsjinningsproses fan seis brêgen fan Skûlenboarch út. Dy steuringen hiene ûnfeilige situaasjes ta gefolch.

20-09-2019 - FNP: krityk op Miljoenenota regear
De Steatefraksje fan de FNP is kritysk op de Miljoenenota fan it Haachsk regear, dy’t dizze wike útkommen is. De krityk fan de partij rjochtet him benammen op de besunigings op gemeenten en dat de foarsjennings yn stêden en doarpen ûnder druk steane troch Ryksbelied. Fierder wol de FNP dat der jild komt foar konkrete projekten yn Fryslân.

05-09-2019 - FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak
De FNP freget oan Deputearre Steaten om in ynformaasjepunt oer de nije oanpak fan de stikstofproblematyk yn te stellen. Mei’t der nei ferwachting yn it begjin fan de hjerst lanlike foarstellen komme om de ympasse rûn de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) los te lûken, wol de FNP dat boargers, bedriuwen, oare oerheden en belutsenen op in leechdrompelige wize ynformaasje krije kinne oer wat dy nije regels foar har betsjutte.

02-09-2019 - FNP wol opheldering sinnepark Iselmar
De steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer de oanlis fan in sinnepark by de Ofslútdyk. Yn de Steaten fan july wie it antwurd op FNP fragen noch dat der gjin kar makke wie troch hokker oerheid dan ek. No docht bliken dat it Ryk in proef mei in driuwend sinnepark by Breesândyk tastiet, as opmaat nei in mega-sinnepark op it wetter.

28-08-2019 - FNP fragen oer subsydzjekwestje Adelaartsjerke
De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan Deputearre Steaten oer it provinsjale subsydzje foar de werbestimming fan de Adelaartsjerke. De ynterne behearsking by de Provinsje fan ynformaasje oer subsydzjes liket net op oarder. Seker no’t bliken docht dat € 140.000 dy’t yn 2016 al oan in projektûntwikkelder oermakke is, werom foardere wurde moat.

05-08-2019 - FNP fragen oer liening provinsje oan kweker Hartman
De FNP wol witte hoe’t it krekt sit mei in liening oan kwekerij Hartman yn Seisbierrum. Neffens berjochten yn de media soe yn jannewaris dit jier € 800.000 ferliend wêze. De FNP wol witte wat de rjochtfeardiging foar dy liening is, om ‘t der earder al miljoenen euro’s ferlies west hat by it projekt Waadglês.

16-07-2019 - Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid)
De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de bestriding fan de Jabikskrúswoartel (Sint Jacobskruiskruid) en Stikels (Distel). Oanlieding binne sinjalen dat de fersprieding fan de skealike planten út provinsjale bermen wei wer hieltyd mear tanimt. It Jabikskrûd is giftich foar melkfee en hynders.

08-07-2019 - Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar
De FNP stelt mûnlinge fragen oer de mooglike komst fan sinneparken op de Iselmar yn provinsjale Steaten op 10 juny. Oanlieding is de petysje út de regio dy’t oan de Steaten oanbean wurdt. De FNP wol it lânskip fan de Fryske Iselmarkust hoedzje en is dêrom tsjin in eventuele grutskalige ûntwikkeling mei sinneparken yn dit gebiet.

03-07-2019 - FNP fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns
De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer subsydzjes fan it Waadfûns. De proseduere mei de puntetelling is foar oanfregers hielendal net transparant. Ek bliuwt der noch hieltyd in soad jild net brûkt op de planke lizzen.

27-06-2019 - Johannes Kramer foar tredde kear FNP deputearre
Yn in spesjale gearkomste fan de Fryske Steaten is it nije kolleezje 2019-2023 fan CDA, VVD, FNP en PvdA beëdige. Foar de FNP hat Johannes Kramer lykas yn 2011 en 2015 no foar de tredde kear de formule ‘Sa wierlik helpe my God almachtich' útsprutsen.

26-06-2019 - De enerzjytransysje berêst op draachflak en in realistysk tempo
Der komt in Fryske Taskforce enerzjytransysje. Dy moat de Regionale Enerzjy Strategy (RES) hannen en fuotten jaan as útwurking fan it Klimaatakkoart fan Parys en it lanlike Klimaatakkoart.

25-06-2019 - Besteande ynfrastrukturiele knyppunten wurde oanpakt
Fryslân is in prachtige provinsje om te wêzen en te libjen, foar ynwenners en toerist. Foar elts is it derby fan belang dat m’n feilich en flot reizgje kin. Dêrom pakke we besteande knyppunten oan.

24-06-2019 - Wy ynvestearje 20-25% mear yn taal en ûnderwiis
Taal en kultuer drage tige by oan de identiteit en dêrmei oan it wolwêzen fan minsken. Der wurdt dizze perioade gâns ekstra ynvestearre; yn taal en ûnderwiis, mar ek yn skaaimerkend Frysk erfguod en kultuer.

21-06-2019 - Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat
‘Pykje’ wie op de poster it symboal foar de FNP yn ferkiezingstiid om serieus te ynvestearjen yn de greidefûgel. Yn it koalysje-akkoart binne nije doelen fêststeld foar it tal greidefûgels yn gebieten mei agrarysk natuerbehear

20-06-2019 - Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje
Fryslân hat ferlet fan fakminsken. It nije koälysje-akkoart seit foar it earst eksplisyt wat oer faklju.

19-06-2019 - Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen
De FNP hat yn ferkiezingstiid heech ynset op bouwen op 'e doarpen. Wy binne der tige wiis mei dat hjir yn it koälysje-akkoart romte foar komt.

18-06-2019 - Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk
‘Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk!’ Dit wie in wichtige gjalp yn de ferkiezingskampanje fan de FNP. No’t der in provinsjaal koälysje-akkoart leit, kinne wy sizze dat ús misje slagge is. Der komme per saldo net mear grutte wynmûnen by en alhiel gjin nije wynparken.

18-06-2019 - FNP wiis mei eigen partijlûd yn Provinsjehûs
Foar de tredde kear op in rige docht de FNP mei yn in provinsjale koälysje. De partij is grutsk op it koälysje-akkoart ‘Lok op ien’. Mear as ea klinkt it FNP-lûd dêr yn troch.

13-06-2019 - FNP fragen oer ûntwikkelingen Omrop Fryslân
De FNP wol dat der goed kwalifisearre sjoernalisten by de Omrop en oare media oan it wurk kinne, dy’t it Frysk goed machtich binne. Fierder is it foar filmkes fan de Omrop en oare media fan belang dat it sykjen yn it Frysk op Google en oare sykmasines better wurdt. De fraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer dizze en oare aktuele ûntjouwings by de Omrop.

28-05-2019 - Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa
De regionale partijen yn Europa hawwe it goed dien mei de Europeeske ferkiezingen. De Europeeske Frije Alliânsje (EFA), dêr't de FNP by oansletten is, groeit fan 12 nei 13 sitten. De EFA foarmet yn Brussel ien fraksje mei de Grienen (EFA-Greens), dy't as gehiel ek wakker sukses hat.

24-05-2019 - Fragen oer mear romte foar it Frysk by de rjochtbank
Kin de wet feroare wurde om mear romte foar it Frysk te krijen by de rjochtbank? Benammen no’t hieltyd mear rjochtsaken mei Frysktaligen ôfdien wurde bûten Fryslân? De fraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer dizze kwestje oan Deputearre Steaten.

19-05-2019 - FNP: opheldering oer efterbliuwen Europeeske subsydzjes
De FNP-Steatefraksje freget oandacht foar it efterbliuwen fan Europeeske subsydzjes foar Fryslân. Kommende woansdei sil de partij dêr yn de Steaten fan Fryslân in moasje oer yntsjinje. De FNP wol dat in goede analyze makke wurdt wat der oan de hân is. Oan de hân fan de oarsaken kin dan wurke wurde oan ferbettering en mear jild foar Fryslân út ‘Brussel’.

15-05-2019 - Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje
De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de ferkeap fan it oefenterrein fan twa hûnesportklups op 'e Tynje. It giet om grûn fan de provinsje dy't fersmoarge wêze soe. De FNP wol witte oft de provinsje de grûn samar as lânbougrûn ferkeapje kin. En wat docht it Kolleezje fan DS om de ferienings as langjierrich gebrûkers temjitte te kommen?

09-05-2019 - Europeeske ferkiezings en de FNP
Fan 23 oant en mei 26 maaie (yn Nederlân op de 23e) binne de Europeeske ferkiezings. By de FNP komme lykas alle kearen by dy ferkiezings in soad fragen binnen wêr’t minsken op stimme moatte. Want de FNP docht sels net mei. Want binne der wol alternativen?

12-04-2019 - Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân
Hjirby in berjocht fan Johannes Kramer en Corlienke de Jong út namme fan de Steatefraksje oangeande de foarming fan in nije koalysje foar Fryslân.

04-04-2019 - Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë
De FNP hat antwurd krigen fan de Europeeske Kommisje op skriftlike fragen oer de kontainerramp mei MSC Zoë. De Kommisje is allinnich ree om te praten mei ferskate ynternasjonale ynstânsjes oer de problemen mei kontainerferfier op see. Konkrete aksjes seit de Kommisje kwalik ta. De FNP beoardielt de antwurden as nochal meager en teloarstellend.

20-03-2019 - In superkampanje yn 6 bylden
De ferkiezingskampanje sit der hast op. Wat in enerzjy en betrouwen! Noch ien kear it bêste fan de FNP-kampanje. Yn 6 bylden.

19-03-2019 - Dêrom 20 maart FNP!
Wy ha jo stim nedich foar in antwurd op de skaalfergrutting en it systeemtinken. As FNP sizze wy: it lytse fertsjinnet grutte romte.

18-03-2019 - Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings
De FNP hat altyd foar pasjende wentebou yn doarpen west. Nije huzen hâlde in doarp libben en leefber. Mar dat de fraach sa grut wêze soe as yn Berltsum bliken die, dat hie Sijbe Knol nea ferwachte. ,,Dit bewiist dat it noflik wenjen is op it plattelân.’’

13-03-2019 - Us ynset foar de Fryske greidefûgels
It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skriezen, ljippen, strânljippen en wylpen.

12-03-2019 - FNP fiert sichtber kampanje
Op 20 maart giet Fryslân nei de stimbus foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip. Wy sette op dizze wize de FNP op 'e kaart.

12-03-2019 - Ús ynset foar Ljouwert
Op 20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus. Wa kieze jo foar de Provinsje?

12-03-2019 - Us ynset foar it Fryske lânskip
Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân.

11-03-2019 - Ús ynset foar it Wetterskip
20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân.

11-03-2019 - Us ynset foar Súdeast-Fryslân
Op 20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus. Wa kieze jo foar de Provinsjale Steaten? Dit is wat de FNP foar jo betsjut yn Opsterlân, it Hearrenfean, West- en Eaststellingwerf. Foto’s: û.o. fan de Flaijelfeesten en www.deskans.nl

08-03-2019 - Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe
De moasje fan de FNP om it delsjitten en de konsumpsje fan beskerme greidfûgels yn Frankryk foar te kommen, hat in romme mearderheid krigen by de Europeeske susterpartijen. Dat hat hjoed bliken dien op it jierlikse kongres fan de EFA yn Brussel. De Europarlemintariërs fan de EFA sille har der no foar ynsette.

06-03-2019 - Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân
Kom op 15 maart nei Berltsum foar ‘De Jûn foar Fryslân’. De inysjatyfnimmers Sijbe Knol (28, Sint Anne) en Aant-Jelle Soepboer (29, Nijewier) wolle sa sjen litte dat it yn Fryslân noflik wenjen en libjen is.

04-03-2019 - Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen
Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.

26-02-2019 - Fan de Wetterskipsfraksje
Op 10 desimber 2018 hat Jan van der Kooi, út namme fan de FNP-fraksje yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân, yn syn skôging nei oanlieding fan de begrutting 2019 krityske opmerkingen makke. Hjirûnder sjogge wy hjir op werom.

25-02-2019 - Kear nijbou De Warren Burgum
De FNP-Steatefraksje hat oandacht frege foar de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der in soad wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat der noch ynwreidingsmooglikheden binne yn Burgum en oare doarpen fan de gemeente Tytsjerksteradiel hat de FNP-Steatefraksje hjir grutte muoite mei.

25-02-2019 - Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum
De FNP-Steatefraksje freget oandacht foar it moaie lânskip oan de westkant fan de âlde Middelsee tusken Marsum en Berltsum. Dêr binne noch tal fan karakteristike eleminten oanwêzich, mar dy wurde bedrige. Tal fan slingerjende sleatsjes binne al dimpt en beamsingels sneuvelje. Kommende woansdei stelt de FNP fragen yn de Steategearkomste.

19-02-2019 - Doarpen en wiken moatte profitearje fan Wynpark Fryslân
De FNP-Steatefraksje fynt dat doarpen en wiken yn Fryslân folop mei-profitearje kinne moatte fan Wynpark Fryslân. Yn de regeling foar boargerpartisipaasje dy’t no opsteld is, is dat net it gefal. Dêrom komt de FNP nije wike yn de Steaten mei útstellen om dat te feroarjen.

07-02-2019 - Ynsette op solide takomst Fryske Akademy
De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK), dêr’t yn stiet dat yn de simmer fan 2019 de posysje opnij besjoen wurde sil. De FNP freget no opheldering oer de ynset fan it Provinsjaal bestjoer.

05-02-2019 - Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings
De FNP begjint mei podcast-útstjoerings. In podcast is in djipgeand mar noflik petear op ynternet oer maatskiplike en politike tema’s. De partij wol yn de eigen FNPodcast, as earste partij yn Fryslân, belutsenen en kenners sels oan it wurd komme litte.

02-02-2019 - Treinrit Rânestêd healoere sneller
It provinsjebestjoer hopet meikoarten in datum te prikken foar in proef mei in ekstra flugge trein fanút Ljouwert. Dat seit deputearre Johannes Kramer. In proefrit mei in flugge sneltrein tusken Grins en Den Haach is yn de nacht fan freed op sneon sûnder problemen ferrûn. De trein helle in snelheid fan mear as 160 kilometer yn de oere.

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling