FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

Sa bliid as in protter!

Wiis en grutsk bin ik mei de útslach fan de Wetterskipsferkiezings . Grutsk benammen op alle kandidaten dy't allegear mei harren stimmen mei inoar goed wiene foar 11.579 stimmen en dat betsjut 2 sitten.

Troch in goede bestjoerlike ynstek, de ynset fan de PR kommisje, de betinkers fan de radio en tv-spotsjes, alle frijwilligers dy't goed 55.000 folders rûnbrocht hawwe, de ferskate redaksjonele stikken yn de regionale kranten, ja dat alles hat soarge foar in prima ferkiezingsútslach.

Mei inoar hawwe wy der foar skrept, buorlju, kunde en famylje oanfitere om dochs mar FNP te stimmen.

Dat de lege opkomst en gong fan saken nochris goed hifke wurde moat by it Wetterskip is sa helder as wat mar earst stean wy as FNP stil by it sukses.

Hjir it tal stimmen :

Lolke Folkertsma                               5098

Wopke Feenstra                                  869

Hessel Agema                                   1018

Anje Wester-Koopmans                      911

Pier Tilma                                            233

Jan Hiemstra                                       269

Jeltsje van der Zee- Piersma              272

Janke de Vries                                    208

Theunis Haagsma                                344

Corrie Bergstra-Veldhuis                     228

Jaap Hijma                                          190

Fokke Benedictus                               452

Jeltsje Boersma-Venema                    121

Auke Bijlsma                                       192

Liskje Flapper                                     195

Jan van der Schaar                             230

Tjitske Martens                                  124

Meint Postma                                     302

Jan van der Kooi                                 119

Geeske Krol- Benedictus                     204

 De útslach :    Mei inoar                    11.579

 

Wopke Veenstra en Lolke Folkertsma

Lolke en Wopke mei har kollega-bestjoerders

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling