FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

Wetterskip jout it Frysk ek fanselssprekkend plak

It twatalich Kieskompas is in feit. Yn oerlis mei alle partijen dy't oan de wetterskipsferkiezings meidogge, hat Wetterskip Fryslân der foar keazen om it Kieskompas twatalich oan te bieden. It Kieskompas is no foar alle ynwenners fan Fryslân beskikber yn it Frysk en yn it Nederlânsk. Lolke Folkertsma, listlûker fan de FNP foar de wetterskipsferkiezings, is hjir tige wiis mei. ‘Yn in tiid dat de Haachske polityk merke lit dat se it Frysk wol yn de grûnwet ha wolle, jout ek Wetterskip Fryslân in dúdlik sinjaal ôf'.

bn-opblaaslippen

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling