FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

FNP-leden kieze Lolke Folkertsma ta listlûker

Yn it Woudagemaal hawwe de FNP-leden op in ekstra-ledegearkomste freed 29 augustus yn it Woudagemaal Lolke Folkertsma ta listlûker foar de wetterskipsferkiezings keazen. Lês mear...

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling