FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

Ekstra ledegearkomste yn Woudagemaal 29 augustus

Ekstra Ledegearkomste yn Woudagemaal

Ekstra Ledegearkomste yn WoudagemaalOp dizze jûn stelle de FNP-leden de kandidatelist fêst dêr't de FNP de wetterskipsferkiezings mei yngiet. Ek is dizze gearkomste de start fan it nije politike seizoen mei in hapke, in drankje en muzyk. Lês mearWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling