FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

FNP-verkiezingsprogramma voor de Waterschapsverkiezingen 2008

WETTERSKIP FRYSLÂN, GOEDKEAPER EN BETTER!

Inleiding

Wetterskip Fryslân is een beheers- en uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de veiligheid,  kwaliteit en kwantiteit van het water. Het Wetterskip werkt binnen het beleidskader vastgelegd in het provinciaal Waterhuishoudingsplan, het Streekplan en het provinciaal Milieubeleidsplan. Plannen die worden vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân. De FNP is daarom ook van mening dat het bestuur fan het Wetterskip op zou kunnen gaan in het provinciaal bestuur. De nieuwe waterwet gaat echter uit van het waterschap als een gekozen bestuursorgaan. De FNP wil zijn invloed ook hier laten gelden en heeft daarom besloten mee te doen met de verkiezing van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

 

FNP-beleidsprogramma 2007

Skjinwetter en droege fuotten

Fryslân is wetterlân. Veel waarden van Fryslân zijn gebonden aan het water, de meren, vaarten, polders en het Wad. Met de klimaatsveranderingen krijgt het water een steeds belangrijker plaats, zowel voor de natuur als voor onszelf. Uitgangspunt voor de FNP is skjin wetter en droege fuotten.

De klimaatverandering is een feit. Wij staan nu voor de vraag hoe hier mee om te gaan. De gevolgen moeten snel in kaart worden gebracht. Er komt meer neerslag. De ruimtelijke en economische inrichting van Fryslân zal hierop aangepast moeten worden. Een grotere capaciteit van de gemalen is nodig om op termijn ook droege fuotten te houden. Het peilbeheer zal dynamisch moeten worden. Meer maalcapaciteit gecombineerd met een anticiperend peilbeheer kan Fryslân droog houden. Met een extra gemaal kan de waterhuishouding onder andere in de hand worden gehouden.

Feiligens foar mins en bist

De hoogte van de zee- en IJsselmeerdijken is onvoldoende gezien de toekomstige verhoging van het zeeniveau. De provincie zal hier op korte termijn actie op moeten nemen. 

FNP- uitvoeringsprogramma verkiezingen Wetterskip Fryslân 2008

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor beheer en uitvoering van taken op het gebied van veiligheid en waterhuishouding voor zowel kwaliteit als kwantiteit.

De FNP is van mening dat in het kader van Wetterskip Fryslân als doelmatige, effectieve en deskundige organisatie, een goede analyse van dubbel werk nodig is. Het onderzoek is gericht op bestuur, beleid en kosten.

 

Hoe ziet de FNP de organisatie van Wetterskip Fryslân?

 

Wat is de FNP visie op de taken van Wetterskip Fryslân?

Veiligheid

Veilige dijken zijn voor mens en dier van levensbelang. Het veiligheidsplan vormt een goede aanzet daartoe. Het is van groot belang dat:

 

Waterkwaliteit

Mens, dier, natuur en economie kunnen niet zonder schoon water. Slechts 2 % van de totale wereldhoeveelheid water is zoet. Daar moeten wij zuinig mee omgaan. Veel kan worden bereikt door de scheiding van afvoer van regen- en rioolwater. Diepere en bredere sloten met een schuin talud bevorderen plantengroei en schoon water. Hier kan zich ook natuur ontwikkelen. Tegelijkertijd vraagt het minder onderhoud en wordt de bergingscapaciteit vergroot. De FNP zet zich in voor:

 

Waterhuishouding en waterkwantiteit

Omdat het klimaat verandert zal de waterhuishouding van Fryslân aangepast en op orde moeten worden gebracht. De FNP gaat uit van de volgorde: afvoeren, vasthouden en bergen. De verwachting is dat lange periodes van neerslag afgewisseld zullen worden met droogte. Vlotte afvoer zal overal in Fryslân gecombineerd moeten worden met voldoende voorraad. De FNP zet in op:

 

Bestuur

Het waterbeleid wordt door de Staten van Fryslân vastgelegd in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het Wetterskip als taak de zorg voor en het beheer van het watersysteem (peilbeheer, waterkeringen, kunstwerken en gemalen) en het zuiveren van afvalwater. De Provincie maakt het beleid en heeft de rol van opdrachtgever. Het Wetterskip is uitvoerder en beheerder en speelt de rol van opdrachtnemer. Het te kiezen bestuur kan daarom alleen gericht zijn op de functionele taak van Wetterskip Fryslân. Voor de FNP is het onderscheid tussen beleid en uitvoering scherp en duidelijk. De partij wil het volgende optimaliseren:

 

 

 

   Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling