FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

FNP bydragen oan it wetterbelied yn Provinsjale Steaten

FNP: debat oer ferantwurdlikheid PealrotFNP: debat oer ferantwurdlikheid Pealrot 

Op fersyk fan de Steatefraksje komt de pealrot op de wurklist fan de Steatekommisje Lân Loft en Wetter.  Dat sil barre yn de iepenbiere kommisje fan 9 april. Lês mear

FNP: agrarysk natuerbehear yn wetterskip

FNP: agrarysk natuerbehear yn wetterskipDe FNP wol belangen fan natuer en lânbou beide fersterkje. Dat kin mei in eigen sit foar agrarysk natuerbehear yn it Wetterskipsbestjoer. Lês mear

Besteand gebrûk Fryske Marren yn gefaar troch Natura 2000-status?

Besteand gebrûk Fryske Marren yn gefaar troch Natura 2000-status? Nije regels foar natuerbehear hawwe mooglik grutte gefolgen.De FNP ferget de deputearre hjir op. Lês mear

Wetterskip - betterskip yn 2007!

Wetterskip - betterskip yn 2007! Fyt FNP by Wetterskipsgebou: Djoere managers en miljoenen tekoart? Wetterskip wurd wizer yn 2007! Lês mear

Reade kaart foar it Wetterskip

Reade kaart foar it WetterskipDe Steatefraksje hat syn nocht fan de oanduorjende stream fan blunders by it Wetterskip. De grutte tsjinfaller by it opheegjen fan de kaden docht foar de FNP de doar ticht. Wurdfierder Lolke Folkertsma hat it oer in ‘reade kaart' foar it Wetterskip. Lês mear

Fryske seediken noch lang net op oarder

seedyk De FNP Steatefraksje stelt fragen oan Deputearre Steaten oer de tastân fan de Fryske seediken. Oanlieding is in rapport fan it ministearje fan Ferkear en Wettersteat oan de Twadde Keamer. Lês mear                

 

   

FNP stelt fragen oer swakke oevers en kaden

                                                                                                                                                                                                                                FNP stelt fragen oer swakke oevers en kaden Wa draait op foar kosten by wetteroerlêst ? Lês mear

Wetterskip lit nêsten en jonge fûgels ferniele

Wetterskip lit nêsten en jonge fûgels ferniele FNP stelt fragen oer opstelling Wetterskip Lês mear

Fryske wetternammen offisjeel fêststeld

                                                                                                                                          

 water_op_land 

Provinsjale Steaten hawwe op 15 maart de wetternammen yn Fryslân offisjeel fêststeld. FNP lid B.J. Postma fan  Bitgummole hat hjir in wichtige rol yn spile.

 Lês mear

Fragen oer minne tastân seediken

 seedyk                                

Steaten net op hichte steld fan alarmearjende konklúzjes Lês mear

Soarch oer opheegjen Fryske polderdiken

6_bedriuw_fanut_it_lan FNP stelt fragen oan DS Lês mear

Fragen oer gearwurking Wetterskip en Provinsje

wetterskip_fyt_2_lyts Is de Provinsje sels oarsaak fan fertraging 'Yntegrale Oevers en Kaden' ? Lês mear

Ekonomy Frysk plattelân bedrige troch wetterregels Europa

Ljouwert - De FNP-Steatefraksje stelt skriftlike fragen oan Deputearre Steaten oer de Europeeske Kaderrjochtline Wetter (KRW). Benammen de boeren yn Fryslân soene dêr de dupe fan wurde. De partij hat noed dat de agraryske sektor troch de KRW noch mear ûnder druk komt te stean. Dat giet ten koste fan de ekonomyske fitaliteit fan it plattelân en hat ek grutte gefolgen foar it lânskip. FNP-steatelid Folkertsma wol witte op hokker wize D.S. yn de diskusje om de KRW hinne foar de Fryske belangen opkomme yn De Haach en Brussel. Lês mear

Ekstra Gemaal, moat der komme

damp  FNP ynbring yn’e steaten fan 5 febr 2003 nei oanlieding fan de diskusje oer de takomst fan de ôfwettering fan fryslân troch Lolke Tj. Folkertsma Lês mear

Feilichheid seediken saak fan algemien belang

Feilichheid seediken saak fan algemien belangWêrom krijt de Rânested foarrang by it ferbetterjen fan de seediken?De Fryske Steaten pleitsje op inisjatyf fan de FNP foar solidariteit.Hiel Nederlân moat fanwege it algemien belang gelyk behannele wurde. Lês mear

Wetterbelied freget bestjoerlike ienheid

Wetterbelied freget bestjoerlike ienheid It FNP tinken oer it ûnderbringen fan it Wetterskip by de Provinsje Lês mearWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling