FNP Fryslân
Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015

Frijbûtser yn teken ferkiezings

Kandidaten en aktiviteiten no online

FNP poster 2015 Johannes Minder Den Haag Mear Fryslan   

Op 18 maart giet it oan !

 

Op 18 maart hawwe de kiezers yn Fryslân in kar te meitsjen. Foar it bestjoer fan ús Wetterskip, ús Provinsje en ús lân. It giet dus earne om.  It giet om sûn wetter, iepen lânskip, ús eigen taal en ús demokrasy.  Fansels giet it op 18 maart ek om de Earste Keamer. In ûnôfhinklike Earste Keamer is o sa wichtich foar de demokrasy. Dat kin it bêste mei ûnôfhinklike keamerleden, lykas ús Hindrik ten Hoeve.

Meie wy op jim rekkenje ?

 

Tige tank en oant sjen.

Johannes Kramer, FNP listlûker Steateferkiezingen

 

Klik hjir nei de nije FrijbûtserWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling