FNP Fryslân
Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015
19-03-2015 - FNP wiis mei winst ferkiezingen
Konstruktyf opstelle oer nij kolleezje

17-03-2015 - Fiif (5) goede redenen foar in stim op de FNP
Ynvestearje yn de regio, foech oer de soarch, minder wynmoles, Fryslân sterker as provinsje, in ûnôfhinklik Earste Keamerlid.

16-03-2015 - Grutsk op wat de FNP beskrept hat dizze perioade
'Bestjoerlike ferantwurdlikheid drage op provinsjaal nivo'

14-03-2015 - De FNP on tour yn Hearrenfean en Ljouwert
Optredens fan Fryske artysten

11-03-2015 - Fakûnderwiis Moadefakskoalle Bakhuzen fertsjinnet stipe
Finansjele basis oplieding wif

10-03-2015 - FNP wurket gear mei Groninger Belang
Fotoferslach wurkbesite ierdbevingsgebiet Grinslân

09-03-2015 - FNP ferkiezingsfilmke 2015 is online
Fanút de gedachte: sykje net fier, wat ek tichteby te finen is!

07-03-2015 - De FNP on tour yn Drachten en Snits
Optredens fan Fryske artysten

06-03-2015 - FNP wurkbesite Stertil Koatstertille
FNP kearnwearde: 'ûndernimmerssin'

05-03-2015 - Campus It Bildt: ynvestearje yn ûnderwiis en wurk foar de regio
Wurkbesite FNP St.Anne op 4 maart 2015

03-03-2015 - Johannes Kramer yn debat oer romtelike kwaliteit
Behoud het Goud by ARK Fryslân yn Ljouwert

02-03-2015 - Provinsjale Listlûkers debat op NPO 2 mei Johannes Kramer
NOS Nederland Kiest De Provincies - 2 maart, 20.25 oere, NPO 2

26-02-2015 - Jkramer: Frysk Mediaplatfoarm foar Radio, Telefyzje en Ynternet
It stadichoan ferdwinen fan lokale en regionale media is reden ta soarch. Ek provinsjale media, de deiblêden en de omrop, hawwe minder romte en omtinken foar de provinsjale en lokale polityk.

25-02-2015 - Jkramer: FNP Ferkiezingsprogramma ek yn it Bildts!
Hjoed hat Leendert Ferwerda FNP'r en foaroanman fan de Frije Bilkerts tegearre mei my it earste eksimplaar fan it FNP ferkiezingsprogram yn it Bildts oanbean oan boargemaster Krol fan de gemeente it Bildt.

24-02-2015 - ‘Meielkoar it ferhaal fan Noardwest Fryslân promoate'
Fotoferslach FNP byienkomst Easterbierrum 23 febrewaris 2015

24-02-2015 - FNP entûsjast oer plannen play-skate court yn Grou
Wurkbesite riedsfraksje Ljouwert en Steatefraksje

21-02-2015 - Ophâlde mei alle nije boarringen, ek yn Fryslân !
Parseferklearring FNP 20 febrewaris 2015

20-02-2015 - FNP byienkomst Masterplan Waddenroutes
Op 23 febrewaris 20:00 It Mienskar Easterbierrum

17-02-2015 - De FNP, het Fries en Fatsoen
Te Gast Johannes Kramer 17 februari 2015

16-02-2015 - Kieshelp Stim fan Fryslân no online
De FNP yn it politike lânskip fan de Steaten

16-02-2015 - FNP skrikt fan boaiemdelgong Winaam
Fotoferslach wurkbesite by Stifting Winamer Belang

10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân
20 kandidaten FNP foar Algemien Bestjoer en DB Wetterskip Fryslân

09-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Provinsjale Steaten, Deputearre en Earste Keamer
50 kandidaten FNP foar Provinsjale Steaten, Deputearre en Earste Keamer

06-02-2015 - Frijbûtser yn teken ferkiezings
Kandidaten en aktiviteiten no online

06-01-2015 - Fryslân: Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip !
Taspraken Johannes Kramer en Ultsje Hosper by kampanjestart

27-11-2014 - Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard
Wenjen en soarch werom nei de mienskip

24-11-2014 - Fryslân: FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015
Sake van der Meer (Koatstertille) op earste plak

23-11-2014 - Johannes Kramer op'e nij listlûker FNP by Steateferkiezings
Tige drok besochte ledegearkomste

08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld
Referindum: soarch foar de mienskip


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling