FNP Fryslân
Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2011

Dyn eigen filmke by de Omrop ?

Yn 10 sekonden 'Ik hâld fan Fryslân' op Youtube en TV.

Foar de kampanje wurde op dit stuit koarte filmkes makke. Friezen litte op grappige en fleurige wize hearre dat sy fan Fryslân hâlde.

 

Sels filmje kin ek. Meitsje sels in moai filmke (maks. 10 sekonden) mei de bern, heit, mem, freonen of wa dan ek. Lit de haadrolspilers einigje mei ‘Ik hâld fan Fryslân'. De film wurdt yn alle gefallen publisearre fia it FNP-youtube-kanaal. De bêsten wurde brûkt by de Omrop.

Alle dagen kieze wy it Bêste Filmke fan de Dei en do makkest kâns om op televyzje te kommen. Brûk dyn stim foar Fryslân en wa wit wurdsto in Bekende Fries......

Hast noch fragen of wolst mear witte oer de FNP-kampanje? Nim dan efkes kontakt mei ús op: kampanje@fnp.frl

 

Stjoer it filmke ienfâldich yn fia:   

wetransfer

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling