FNP Fryslân
Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2007

FNP spot earlike ferdieling gasopbringsten

Johannes Kramer oer de ierdgasbaten en wêr't de FNP it jild oan besteegje wol


Oanhingsel(s):
Radio spot Fryslân fan de kaart - gekkepraat !


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling