FNP Fryslân
Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2007
05-01-2011 - Programma 2007-2011
Tekst en *.pdf dokumint NL, Frysk en Ingelsk

30-02-2007 - FNP yn RTL útstjoering
'Friezen dol op stemmen'

11-02-2007 - FNP spot wetterskipsbestjoer
Johannes Kramer oer de bestjoerlike ynrjochting fan Fryslân

11-02-2007 - FNP spot earlike ferdieling gasopbringsten
Johannes Kramer oer de ierdgasbaten en wêr't de FNP it jild oan besteegje wol

11-02-2007 - FNP spot ynvestearje yn ûnderwiis
Johannes Kramer oer de ambysjes fan de FNP mei it ûnderwiis yn Fryslân

11-02-2007 - Filmke FNP fytspartij
Sybren Posthumus en Johannes Kramer prate oer it fytsbelied fan de FNP

11-02-2003 - Sweeftrein kampanje 2003
FNP TV spotsje oer de Sweeftrein


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling