FNP Fryslân
Ferkiezingen - Oersicht

Provinsjale Steaten en Wetterskip 18 maart 2015

FNP poster 2015 Johannes Minder Den Haag Mear Fryslan 

FNP listlûker Johannes Kramer: 'Kommende 4 jier 20 miljoen per regio foar wurk, natuer en rezjy oer sûnenssoarch werom nei Provinsje' Provinsjale Steaten en Wetterskip 2015 - Definitive kandidatelisten FNP

 

Provinsjale Steaten 2015 - fêststeld FNP program (FR)

 

Provinciale Staten 2015 - vastgesteld FNP programma (NL)

 

Perveensiaole Staoten 2015 - vaastesteld FNP pergramme (Stellingwarfs)

 

Provinsjale Staten 2015 - faststeld FNP program (Bildts) 

 

Wetterskip Fryslân 2015 - fêststeld FNP program (FR)

 

Wetterskip Fryslân 2015 - vastgesteld FNP programma (NL)

 


Oanhingsel(s):
FNP programma 2015-2019 NL def

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling