FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Tytsjerksteradiel: De FNP Tytsjerksteradiel Facebook site fernijd!

De FNP facebook site is fernijd en sil faker brûkt wurde.

Men is sa stadichoan net mear by de tiid as men net op Facebook sit. De FNP kin perfoarst net achter bliuwe en hat har site fernijd. Mei it nijsgjirrich foar it fuotljocht bringen fan ús kandidaten op de site kin men no gewaar wurde wa 't straks foar de FNP op de list fan de gemeenteriedsferkiezingen stean. Folgje en Mei 'k wol oer, -'like'- en diel ús!

De site is hjirre te finen en no ek op it F-ykoantsje boppeoan de siden.

Schermafbeelding 2017 12 13 om 13 13 29

flnr.: Tabe Paul Wolters, Tjikke Krijgsman, Rommert Dijk, Piet Reitsma, Freddy de Haan, Alex Nijboer en Jan Pieter van der Velde. 

En fansels alle oare kandidaten: 

Schermafbeelding 2017 12 13 om 13 52 15Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling