FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Dantumadiel: Algemiene Ledegearkomste 11 jannewaris 2018

Tongersdei 11 jannewaris hâlde wy de algemiene ledegearkomste fan ús ôfdieling yn De Krúswei yn Damwâld. Oanfang 20.00 oere.

Leden hawwe de útnûging en in ferslach fan de algemiene ledegearkomste fan maart 2017 oer de mail of bievebuspost krigen. De únûging en wukrlist is ek hjir del te heljen.

 

 

Utnûging Algemiene Ledegearkomste 2018 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling