FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Noardeastfryslân: FNP Noardeast Fryslân Verkiezingsprogramma aangeboden

Het nieuwe FNP programma is aangeboden aan Aant Jelle Soepboer, het jongste lid op de verkiezingslijst. Het programma staat onder "Verkiezingen / Programma".
Vragen over de inhoud? Neem contact met ons op.


Aant Jelle:

WA A SEIT MOAT EK B SIZZE...

 

In brêge slaan tusken jongerein en polityk, opkomme foarjim belangen. Op 21 novimber kin wy foar iens en altyd wat yn de molke tebrokkeljen krije! Troch op my te stimmen yn de nije gemeentelike ferkiezingsfoar Noardeast-Fryslân. 

Nei oanlieding fan in brief wêryn wy as jeugd oandachtfregen foar de doarpen en harren rike tradysjes en nei ferskate petearen ha deFNP en ik elkoar fûn en de hân jûn. Ik bin grutsk op it fertrouwen dat ik fanhar en jim krij. 

Jim kin op my rekkenje! Mei ik op jim rekkenje?

 

mei groetenisse,

Aant Jelle 

 

#stemsoepboer #fnp #nr16 #21november FNPNoardeast-Fryslân FNP Fryske Nasjonale Partij #dúdlik


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling