FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Noardeastfryslân: FNP Ferkiezingsprogram 2019-2022 oerlange oan jongste kandidaat

It FNP ferkiezingsprogramma foar de gemeente Noardeast Fryslân stiet op besjen en kin delhelle wurde ûnder "Ferkiezings 2018 / program".It nije program waard oanbean troch listlûker Bert Koonstra oan de jongste kandidaat op de ferkiezingslist Aant Jelle Soepboer út Nijewier.

WA A SEIT MOAT EK B SIZZE...

 

In brêge slaan tusken jongerein en polityk, opkomme foarjim belangen. Op 21 novimber kin wy foar iens en altyd wat yn de molke tebrokkeljen krije! Troch op my te stimmen yn de nije gemeentelike ferkiezingsfoar Noardeast-Fryslân. 

Nei oanlieding fan in brief wêryn wy as jeugd oandachtfregen foar de doarpen en harren rike tradysjes en nei ferskate petearen ha deFNP en ik elkoar fûn en de hân jûn. Ik bin grutsk op it fertrouwen dat ik fanhar en jim krij. 

Jim kin op my rekkenje! Mei ik op jim rekkenje?

 

mei groetenisse,

Aant Jelle 

 

#stemsoepboer #fnp #nr16 #21november FNPNoardeast-Fryslân FNP Fryske Nasjonale Partij #dúdlik

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling