FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Noardeastfryslân: Bert Koonstra nieuwe lijsttrekker FNP Noardeast-Fryslân

Tijdens de ledenvergadering van vrijdag 13 juli l.l. is Bert Koonstra ( Sweagerbosk) door de leden gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Bert Koonstra is op dit moment raadslid in Kollumerlân c.a. Met Bert Koonstra is er door de leden van de FNP gekozen vooreen jonge energieke lijksttrekker. Bert:" It is foar my in grutte ear om de list foar de FNP oan te fieren. No't wy ien grutte gemeente wurde steane wy foar flinke útdagings. De FNP stiet foar soarch foar minske, natoer en de romte. En dêr wol ik my de kommende 4 jier mei hert en siel foar ynsette".

Als nummer 2 is gekozen voor Fedde Breeuwsma, Breeuwsma draait al lang mee en heeft een grote kennis op het gebied van het Sociaal Domein. Nummer 3 is Lisette Akkerman raadslid in de gemeente Ferwerderadiel.

De FNP heeft gekozen voor in mix van jong , oud, man, vrouwen vernieuwing en is daar zeer goed in geslaagd. Bij de eerste twaalf vinden we de volgende personen:  Jaap Postema op 4, Lolke Folkertsma (5), Hanneke Jouta(6), Tineke Bosgraaf (7), Pytsje de Graaf (8), Harm Kamstra (9),  Frâns Boersma(10), Ykje van der Wal(11) en Marco Kramer(12)

Bert Koonstra is erg blij met deze ploeg mensen : ‘In sterke ploech, mei in soad kennis en se steane allegear midden yn de Mienskip'.

 
 


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling