FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Tytsjerksteradiel: Utslaggen ferkiezingen 2018

Definitive útslach gemeenteriedsferkiezingen 2018

 

Partij

Oantal stimmen 2018

Oantal stimmen 2014

CDA

3445

3646

FNP

2809

2829

PvdA

1736

2557

VVD

2068

1674

GroenLinks

2237

1476

ChristenUnie

1604

1359

D66

1013

X

GBT

x

976

Totaal stimmen

14912

14517

Opkomstpersintaazje

60,39%

59,17%

 

De gemeenteried fan Tytsjerksteradiel telt 23 sitten. De sitverdieling is sa:


Hjirre fine jo noch mear gegevens:
 
 Totaal útslach per stimburo 
 Fêststelling útslach
 Fêststelling oantallen stimming  
  

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling