FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Smellingerlân: Ferkiezingsprogramma 2018

Gemeentebelied kin net los sjoen wurde fan it belied fan oare oerheden, yn Ljouwert, De Haach, mar ek yn Brussel. Dochs is it in goede polityk dat in gemeentebestjoer safolle mooglik besiket om ta in belied te kommen, basearre op eigen ôfwagings.

De FNP realisearret him, dat soks, as de kniper op 'e skine komt, botse kin mei de belangen fan de oare oerheden, mar achtet dat yn oerienstimming mei de eigen begjinsels: dy fan it ferderalisme. Yn gewoane taal sein: it foech heart dêr, wêr't it it bêste en it rjochtfeardichste tapast wurde kin.By ús polityk hanneljen steane sân kearnwearden sintraal. Oan dy kearnwearden hifkje wy de politike besluten.

 

Wy fine dat Fryslân as bestjoerlike ienheid bestean bliuwe moat. Fryslân moat sels de sizzenskip hawwe oer dy saken dy't ûnderskiedend binne foar de takomst fan Fryslân, lykas romtlike oardering, regionale ekonomy, mynbousaken en taal, kultuer, sosjaal belied en ûnderwiis: gemeentlik wat gemeentlik kin, provinsjaal wat better provinsjaal kin en lanlik wat lanlik moat.

 

Lês hjir it folsleine program mei ferskate tema's 

>

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling