FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Achtkarspelen: Werkgelegenheid/Milieu/ Leefbaarheid/ Natuur en Zorg op maat in onze gemeenschap.

De FNP-fractie krijgt bij herhaling de opmerking dat zij alleen maar in het Fries kunnen schrijven, uiteraard doet de FNP  vanuit haar principe alles in het Fries, maar een FNP- er is meertalig en hierbij als uitzondering onze bijdrage in het Nederlands.

 

De werkgelegenheid in onze gemeente staat de laatste tijd behoorlijk onder druk, de aanbesteding van het taxivervoer is dramatisch verlopen, met name voor Taxi bedrijf Waaksma. Wij hebben in de media kunnen lezen dat de overname van het personeel bij de aanbesteding niet goed is verlopen.

In september 2017 heeft de raad op verzoek van de FNP hierover een uitvoerige discussie met de verantwoordelijke wethouder gevoerd, toen werd verwezen naar de Opov regeling waar dit in geregeld is. Ook is toen de verwachting gewekt dat zo'n 75 % van het personeel van Waaksma een baan aangeboden zouden krijgen, maar in de praktijk blijkt dat de overname van het personeel dramatisch is verlopen. De FNP- fractie wenst hierover nadere informatie tijdens de vergadering van 18 januari en opheldering in de raadsvergadering van het college op 25 januari.

Ook zullen de problemen die er bij de start van de nieuwe vervoerders waren, moeten worden besproken, kinderen die niet werden opgehaald en ouders die in paniek waren, wij hebben het hier wel over WMO vervoer van een kwetsbare groep kinderen.

 

 

Milieu: Wij moeten met zijn allen zorgen voor een gezond- en schoon milieu. In het buitengebied komt het nog wel eens voor dat er veel wateroverlast is met name door achterstallig onderhoud aan de wegen en bermen. Er zijn veel klachten vanuit het buitengebied en uiteraard zal de FNP- fractie de verantwoordelijke wethouder hier op aanspreken zodat hij de problemen die er zijn, zo snel mogelijk oplost. Het streven van de FNP is om een goed evenwicht te vinden tussen de landbouw, recreatie, natuur, landschap en leefbaarheid, inclusief een goed onderhoud van de wegen in het buitengebied.

 

 

Woningbouw: De FNP is een voorstander om in alle dorpen nieuwe zorgwoningen voor de ouderen  te bouwen, verspreid over alle dorpen (levensloop bestendig). Vorige week kon je in de spreekbuis lezen dat het CDA NET ALS DE FNP ook een voorstander is van nieuw te bouwen woningen.

Daarentegen echter, bij de kans voor het bouwen van woningen op de eerdere  DAB locatie in Drogeham, verzuimt het college vlot te handelen, dit tot grote ergernis van de initiatiefnemers en het dorp.

De ambtelijke bureaucratie viert weer hoogtij.  Jo moatte it izer smeie as it hyt is, ho, ik soe it ommers  yn it Hollânsk dwaan dizze kear.

 

De FNP wil benadrukken dat het 12 dorpenbeleid (alle dorpen gelijkwaardig behandelen naar aard en schaal,  vraag en behoefte ) haar uitgangspunt en speerpunt van het beleid zal zijn. De FNP streeft ernaar dat jong en oud zich thuis voelt in de dorpsgemeenschap, waarbij het idee van de FNP om Tiny House voor met name de jongeren te bouwen meer aandacht moet krijgen.

 

Sake van der Meer

FNP- fraksjeWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling