FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Súdwest-Fryslân: Durk Stoker fan Koudum listlûker FNP-Súdwest-Fryslân

Op tiisdei 12 septimber stimden de leden fan de partij yn Nijlân manmachtich yn mei it program.

FNP-Súdwest-Fryslân set yn op glêstried en gasleaze wenwiken. Dêrby stelden se ek de kandidatelist fêst.
Durk Stoker fan Koudum wurdt listlûker en by de earste tsien kandidaten stean fjouwer tritigers.

 

sjoch hjir far it program

 

 

 

Kandidatelist FNP Súdwest-Fryslân

Gemeenteriedsferkiezings 22 novimber 2017  


1.     Durk Stoker                                   Koudum

2.     Corrie Bergstra-Veldhuis                 Snits

3.     Sicco Rypma                                  Blauhûs

4.     Douwe Blom                                  Drylts

5.     Jikkie Ruiter-Postma                      Warkum

6.     Tsjerk Bouwhuis                            Toppenhuzen

7.     Tineke Algra-Jagersma                  Wytmarsum

8.     Dirk Yde Sjaarda                           Easterein

9.     Jan Koster                                    Himmelum

10.  Jorrit Zondervan                             Wâldsein

11.  Joep Bergsma                                Makkum

12.  Thea Hoekstra-Vleer                       Reahûs

13.  Cor Jonkman                                 Dearsum

14.  Rene van der Leij                           Boalsert

15.  Liskje Flapper                                Burchwert  

16.  Jelle van Netten                             Wâldsein

17.  Feikje Bakker                                 Gau

18.  Klaas Visser                                    Snits

19.  Bert Tolsma                                   Nijlân

20.  Ygram Ykema                                Sânfurd

21.  Pyt de Boer                                   Boazum

22.  Anneke Feenstra                           Koudum

23.  Bauke Faber                                 Snits

24.   Akke Hofstee                               Folsgeare

25.  Coby de Boer-Bergstra                 Skearnegoutum

26.  Lolke Wytsma                              Tersoal

27.  Bas de Boer                                 Snits

28.  Djoke Westerdijk                         Burchwert

29.  Fonger Ringnalda                         Wâldsein

30.  Herman van der Bij                      Heech

31.  Feddie de Boer                            Makkum                               

32.  Tryntsje Wester                          Turns                                       

33.  Henk R de Boer                           Hommerts                            

34.  Sytse Durksz                               Snits                                         

35.  Rein Smit                                    Boalsert                                 

36.  Anke Dijkstra-de Boer                  Warkum                                

37.  Klaas de Groot                             Snits                                         

38.  Harry Nauta                                 Ysbrechtum                         

39.  Lolke Huitema                             Tersoal                                    

40.  Harmen Stremler                         Drylts 

41. Coby Postmus                              Lollum 

42. Tjitte Bouwhuis                            Toppenhuzen

43. Ids Willemsma                             Easterwierrum

44. Ytsen Kooistra                              Snits

45. Jelle Gerbrandy                            Drylts

46. Douwe Willemsma                        Itens 

47. Riemkje Hoogland-Pitstra              Hylpen 

48. Jabik van der Bij                          Twellingea

49. Teake Posthuma                          Easterein                                  

50. Wout Zijlstra                                Folsgeare

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling