FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Waadhoeke: Tsjûchskriften kursus Bildts foar niet-Biltdstaligen útrikt oan riedsleden

Woansdei 25 april '17 binne op de jiergearkomste fan de Stichting Ons Bildt tsjûchskriften útrikt oan de riedsleden fan de FNP Frjentsjerteradiel en FNP Menameradiel.

Hans Nauta , Bert Vollema en Gea Iedema wiene by de útrikking oanwêzich. Jan Dijkstra en Haaije Hoekstra wienen ôfwêzich.

Alle kursisten waarden frege om har ûnderfinings fan de kursus op te skriuwen. Dy stikjes waarden foarlêzen oan in seal fol minsken, dy ' t de Stichting Ons Bildt stypje. De opkomst wie tige grut.

De koarte stikjes fan alle riedsleden binne taheakke (ûnderoan dit berjocht).

Jiergearkomste Stichting Ons Bildt
Juf Anna Leijstra
 Stikje Hans Nauta  Stikje Bert Vollema
 Stikje Gea Iedema  Boskje blommen foar kursisten Bildts
 Jehannes Rozenga FNP Waadhoeke  Opkomst Stichting Ons Bildt

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling