FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Fryslân: Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen

FNP foarsitter Cees van Mourik, riedslid Tsjerk Bouwhuis en bestjoerslid Petra Bouma hawwe by de VNG yn Den Haach de trofee yn ûntfangst nommen.

De poster fan FNP Súdwest-Fryslân foar de riedsferkiezings fan novimber 2017 is keazen ta de bêste fan it lân.

   

Nolke Bergstra en Jelle Gerbrandy binne foarmjouwer en betinker fan de poster.

Floor van Herk, dochter fan Diederik van Herk en Doutsen Gerbrandy, út Snits stie model foar de poster.

 

Lokwinske allegear, we binne der GRUTSK op.

Dit is in opstekker foar de FNP.

 

Sjoch ek op https://vng.nl/gr2018-beste-verkiezingsposter

 

Klik hjir nei de winnende poster as *.pdf

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling