FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Ljouwert: Diskusje polityke partijen yn Weidum mei Hinke Roorda fan de FNP

Us Hinke die it tige goed yn de diskusje op útnoeging fan Nij Baarderadiel. As fraksjefoarsitter fan de FNP Littenseradiel wie hja fansels it bêst op de hichte wat dêr spilet.

Hinke wol in ferbyner wêze foar stêd en plattelân. Se wol sa folle as mooglik Doarpskoallen behâlde. Ek de berikberens fan de soarch op it plattelân moat behâlden wurde. Musykkorpsen en iepenloftspullen moatte wy stypje. Koartsein ús Hinke wol har ynsette foar behâld fan foarsjennings op it plattelân én yn de wiken yn de stêd.

Hinke Roorda diskusje yn Weidum op 14 novimber 2017Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling