FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Ljouwert: De stimwizer is út

Foar de gemeenteriedsferkiezings fan 22 novimber 2017 is in stimwizer makke.

Mei de stimwizer kinne jo oan de hân fan it ynfoljen fan 30 stellingen mei ien of net iens in oersicht krije fan de partijen die mei harren program dêr it tichtst by sitte. Der ek in fryske oersetting fan de kieswizer beskikber. De kieswizer is te finen op: https://stemwijzer.nl/ Rjochtsboppe oan de bledside is de kar foar it Frysk mooglik. Der sit noch in flater yn. Foar alle partijen binne de taljochtings fan harren stânpunt yn it Frysk jûn, allinne foar de FNP yn it Nederlânsk.

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling