FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017
22-03-2018 - Fryslân: Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen
FNP foarsitter Cees van Mourik, riedslid Tsjerk Bouwhuis en bestjoerslid Petra Bouma hawwe by de VNG yn Den Haach de trofee yn ûntfangst nommen.

03-01-2018 - Waadhoeke: Nije grinzen, nije kânsen
Op 2 jannewaris 2018 binne de riedsleden fan FNP Waadhoeke ynstallearre. Hjir de bydrage fan Jan Dijkstra op dizze histoaryske jûn, doe noch yn syn rol as frakjsefoarsitter. Oan it ein fan de jûn is hy ynstalleard as wethâlder.

16-11-2017 - Ljouwert: Fraachpetear fan omrop LEO mei listlûker Jan Willem Tuininga


15-11-2017 - Ljouwert: Adfertinsje FNP Ljouwert yn de Huis aan Huis
De adfertinsje mei de spearpunten fan de FNP Ljouwert yn de Huis aan Huis van woansdei 15 novimber 2017. Stim FNP!

14-11-2017 - Ljouwert: Diskusje polityke partijen yn Weidum mei Hinke Roorda fan de FNP
Us Hinke die it tige goed yn de diskusje op útnoeging fan Nij Baarderadiel. As fraksjefoarsitter fan de FNP Littenseradiel wie hja fansels it bêst op de hichte wat dêr spilet.

14-11-2017 - Ljouwert: Fraachpetear fan omrop LEO mei Lyda Veldstra
Op tiisdei 14 novimber hat Lyda Veldstra in fraachpetear oer de ferkiezings hawn mei Omrop LEO. As jo op de link ôfspylje hjirûnder klikke kinne jo it nochris hearre.

03-11-2017 - Waadhoeke: FNP Waadhoeke mei de steatefraksje op reis
De riedsleden fan de no noch Frije Bilkerts en FNP-ôfdielingen hawwe mei de steatefraksje fan de FNP woansdei 1 novimber l.l. mei in Amerikaanske skoallebus in reis troch de doarpen yn aanst de nije gemeente Waadhoeke makke.

03-11-2017 - Súdwest-Fryslân: Stem 22 november FNP
De FNP Súdwest-Fryslân is blij met veel mensen , zaken en andere dingen. Om dat ook tot uitdrukking gebruiken wij voor deze verkiezingen de kreet GRUTSK. Grutsk = Trots zijn

02-11-2017 - Fryslân: FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais
De raadsleden fan nou nag Frije Bilkerts en FNP-ofdelings hewwe met de statefraksy fan de FNP woensdeg 1 novimber met 'n Amerikaanse skoalbus 'n rais deur de dorpen in aansen de nije gemeente Waddenhoek maakt.

01-11-2017 - Waadhoeke: FNP waarboarget Biltske taal en kultuer
De FNP wol soargje mei in taal- en kultuer-nota foar de nije gemeente Waadhoeke dat de Biltske taal en kultuer, it “Bildts Aigene”, waarboarget wurdt. Dat is aktueel no de gemeente It Bilt opgean sil yn in nije gemeente. Om sjen te litten dat de FNP it Biltsk serieus nimt, binne de FNP-riedsleden, fan Frjentsjerteradiel en Menameradiel, de ôfrûne winter op Biltske les west. Dat hat fertuten dien, sy prate al aardich Biltsk.

30-10-2017 - Fryslân: Riedsferkiezingen 22 novimber 2017
Frijbûtser fan oktober 2017 no online - Doch as FNP'ers manmachtich mei oan de kampanjes foar de riedsferkiezingen op 22 novimber! Dy oprop stiet sintraal yn dizze Frijbûtser. Yn itselde artikel in portret fan de trije listlûkers fan FNP Ljouwert, FNP Waadhoeke en FNP Súdwest.

28-10-2017 - Menameradiel: Haaye Hoekstra en Sijbe Knol út Berltsum de nûmer 4 en 5 op de ferkiezingslist


23-10-2017 - Ljouwert: De stimwizer is út
Foar de gemeenteriedsferkiezings fan 22 novimber 2017 is in stimwizer makke.

23-10-2017 - Súdwest-Fryslân: Stim 22 novimber FNP - TV spot
TV spot foar de riedsferkiezings fan 22 novimber 2017 Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân

23-10-2017 - Ljouwert: It mystearje fan de ferdwûne ferkiezingspoosters
Ofrûne wykein kamen der meldingen dat poosters fan de FNP fan de ferkiezingsboerden yn de gemeente Ljowert ferdwûn wienen. It is noch net dúdlik wat der mei de poosters bard is. Radio Omrop Fryslân en televyzje Omrop Leo ynterviewde ús listlûker Jan-Willem Tuininga hjiroer.

08-10-2017 - Waadhoeke: De gemeente Waadhoeke hat in kultuernota nedich
Trije FNP Waadhoekers wiene sneon 7 oktober by in stúdzjegearkomste mingfariëteiten yn de Aerden Plaats yn Ouwesyl, organisearre troch de Fryske Akademy. Mei om't taal en kultuer in wichtich ûnderdiel is fan it FNP ferkiezingsprogram en yn it belibben fan de FNP'ers.

29-09-2017 - Waadhoeke: FNP Waadhoeke bringt ferkiezingsprogram yn trije talen út.
It ferkiezingsprogram fan FNP Waadhoeke wurdt yn it Frysk, Biltsk en Nederlânsk útbrocht mei elk in eigen foarkant dy't stiet foar de taal en omjouwing.

24-09-2017 - Waadhoeke: "It komt wol goed mei de nije gemeente Waadhoeke"
Lykas alle jierren wie ek dit jier de FNP wer manmachtich fertsjinwurdige op de Agraryske Dagen. Ek dizze kear wer in peiling ûnder de besikers fan de merke. De fraach wie: hoe tinke jo dat ik komt mei de nije gemeente Waadhoeke?

19-09-2017 - Súdwest-Fryslân: Durk Stoker fan Koudum listlûker FNP-Súdwest-Fryslân
Op tiisdei 12 septimber stimden de leden fan de partij yn Nijlân manmachtich yn mei it program.

02-06-2017 - Ljouwert: Parseberjocht kandidatenlist FNP Ljouwert
OP 31 maaie is troch de Algemiene Lede Gearkomste fan de FNP Louwert, Ljouwerteradiel en Littenseradiel-Noard de kandidatelist foar de ferkiezings fan 22 novimber 2017 troch stimming fêststeld. Der wiene 86 leden op dizze gearkomste in Hotel Duhoux yn Wurdum.

25-05-2017 - Ljouwert: Parseberjocht ferkiezingsprogram FNP Ljouwert
It ferkiezingsprogram foar de gemeenteriedferkiezings fan 22 novimber 2017 fan de FNP Ljouwert is fêststeld. Yn dit parseberjocht stean spearpunten út it program.

15-05-2017 - Frjentsjerteradiel: Ofslúting FNP ôfdieling Frjentsjerteradiel
Op 10 maaie hat de lêste gearkomste fan FNP Frjentsjerteradiel west. We hawwe as bestjoer, fraksje en leden mei inoar werom sjoen yn de tiid. Sintraal dêrby stie dat elts him sa thús fielde, de noflike sfear en de iepenheid wêrmei’t ek ferskillen fan miening besprutsen wurde koenen. Der waard dan ek de hoop útsprutsen dat we dit trochsette sille yn de nije ôfdieling FNP Waadhoeke.

26-04-2017 - Waadhoeke: Tsjûchskriften kursus Bildts foar niet-Biltdstaligen útrikt oan riedsleden
Woansdei 25 april '17 binne op de jiergearkomste fan de Stichting Ons Bildt tsjûchskriften útrikt oan de riedsleden fan de FNP Frjentsjerteradiel en FNP Menameradiel.

20-04-2017 - Waadhoeke: FNP Waadhoeke ferbynt
Foar it gemeentebestjoer binne de doarpsbelangen en streek- en/of wykbestjoeren it earste oansprekpunt. Sy hawwe in koördinearjende rol yn har buert of doarp.
Dêrneist wolle wy as FNP de ynwenners útdaagje en romte jaan om mei nije inisjativen oan de slach te gean.
De macht oer de oerheid is fan it folk.

12-02-2017 - Jan Dijkstra listlûker FNP Waadhoeke
By de earste FNP Waadhoeke gearkomste, wêr’t ek de leden fan de Frije Bilkerts by wienen, is Jan Dijkstra (Hitsum) keazen ta listlûker foar de weryndielingsferkiezings op 22 novimber 2017. Dijkstra sit no 12 jier foar de FNP yn de gemeenteried fan Frjentsjerteradiel wêrfan 8 jier as fraksjefoarsitter.

20-09-2016 - FNP Waadhoeke hellet aksjepunten op
Lykas wenst wie de FNP (dizze kear mei de riedsleden fan Frjentsjerteradiel en Menameradiel) tegearre mei de Frije Bilkerts, wer de hiele dei oanwêzich op de Agraryskje Dagen yn Frjentsjer om mei it publyk te praten oer saken dy’t har dwaande hâldt.


FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling