FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Achtkarspelen: Tige tank foar jo stim

De FNP is de grutste partij fan Achtkarspelen

Op 19 maart 2014 binne der yn de gemeente Achtkarspelen histoaryske ferkiezings west.
Foar it earst yn de nei-oarlochske skiednis is de FNP de grutste partij fan Achtkarspelen.
Wat yn Achtkarspelen yn 1982 mei 1 sit yn de ried begûn, is útgroeid ta in faktor fan grutte betsjutting.

Wy binne hiel tankber foar it betrouwen fan ús kiezers en geane Fol Fjoer Fierder foar minsk en mienskip!Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling