FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Littenseradiel: FNP kampanje 15 maart

De FNP Littenseradiel wie sneon 15 maart op kampanje yn
Littenseradiel


Sneon 15 maart wie it einliks safier, kampanjedei!

 

 

 

 

 

Mei help fan de Koudumer Hofkesjongers wie it unfertjitlike dei

 

  

 

 

 De route wie:

 

Wommels

 

Sjoch de website fan Wommels

 

 

Winsum

 

Sjoch it filmpke by vd Velde

 

 

Jellum

 

Mantgum

 

Easterein 

 

Sjoch de website fan SDS

 

 

Fryske folksliet by SDS - Warkum 

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling