FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Littenseradiel: Aksje op Facebook foar Tjalling Sietsma

De omkriten fan Winsum / Easterlittens, yn aksje foar
Tjalling Sietsma fan Hilaard


Op facebook is in aksje opstarte om Tjalling Sietsma (de nr 18 fan FNP list) yn de rie te krijen, we binne benijdt hoefolle stimmen dit Tjalling opsmyt..

 

Facebook: 

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling